ผลงานภาควิชาจิตวิทยา ปี 2022

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจิตวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 11
2011 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมดุลระหว่างงานและชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2011, หน้า 87-104
2011 ex นางสาวสุวิตา ศักดิ์ชัยนันท์, inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างค่าเฉลี่ยสองประชากรในการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล", Veridian E-Journal Silpakorn University, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1-21
2011 exธเนศทัศ สูนย์สาทร, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานสายการผลิตบริษัท สยามโคลทติ้ง ซัพพลายเออร์ จำกัด", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 23-35
2011 exศิริพร ศีตมโนชญ์, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 36-50
2011 exกมลรัตน์ โกมลจินดา, inดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการต่อต้านการทำงาน", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 64-75
2011 exเสกสิญจน์ สังวาลย์เพชร, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 76-88
2011 exอำภรณ์ ชัยโชตกิจ, inดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของแรงงานไทยในวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยม", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 199-211
2011 exกีรติยา สวัสดิภาพ, inดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังในการพัฒนาการเกษตรเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรรุ่นใหม่", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 327-335
2011 exธมลวรรณ มีเหมย, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, inนางไฉไล ศักดิวรพงศ์, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 447-455
2011 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สอนลูกให้เป็นคนดีและแข็งแกร่ง", ข่าวสารกรมสุขภาพจิต, ปีที่ 18, ฉบับที่ 210, มิถุนายน 2011, หน้า 14-15
2011 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "-", ข่าวสารกรมสุขภาพจิต, ปีที่ 18, ฉบับที่ 209, พฤษภาคม 2011, หน้า 8-9

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2011 exชื่นใจ สุกป่าน, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการพยากรณ์ราคาพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทย", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ , 18 - 22 พฤษภาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2011 inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, exสิรินทร์ เหลืองวิชชเจริญ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ , 18 - 22 พฤษภาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=07&BudgetYear=2011]