ผลงานภาควิชาจิตวิทยา ปี 2008

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจิตวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 7
2008 inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การลงทุนในมนุษย์ด้วยผลตอบแทนภายในของการลงทุนทางการศึกษาของนิสิตปริญญาโท ภาคปกติ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 52-66
2008 exอุษา ตามถิ่นไทย, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, "การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและความพึงพอใจในการทำงานของวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บริษัทฟาบริเนท จำกัด", วารสารสังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 88-104
2008 exอารยา เจียรมาศ, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักแรกเกิด และน้ำหนักหย่านม ของประชากรโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008
2008 inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้มแข็งของครอบครัว : มุมมองทางจิตวิทยา", Journal of Social Sciences and Humanities, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 22-39
2008 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EQ:บุคคลและทีม", Journal of Social Sciences and Humanities, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 40-54
2008 exรัตนา สิทธิพันธ์, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล", Journal of Social Sciences and Humanities, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 81-97
2008 inดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โลกความรุนแรงของวัยรุ่นในบริบทความเป็นเมือง", ร่มพฤกษ์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2008, หน้า 69-118

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 5
2008 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ: ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณลักษณะทางจิตวิทยาการทำงานเป็นทีม และความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการจัดการกับความเครียดของวัยรุ่นไทย: ระยะที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือ1", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exตวงทอง สังข์แก้ว, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความเครียด: กรณีศึกษาครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาภาวะผู้นำ และทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้บริหาร", การประชุมวิชาการ ประจําปี 2551 เรื่อง การพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 เมษายน 2551., 1 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Including Ethics in Teaching Content and Process", การประชุมสัมมนายุทธวิธีการสอน, 26 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=07&BudgetYear=2008]