ผลงานภาควิชาจิตวิทยา ปี 2018

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจิตวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2018

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "The Participatory Behavior of Stakeholders toward Solid WasteManagement: A Case Study in Thailand", Journal of Behavioral Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 27-36
2018 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อิสระ บุญญะฤทธิ์, "An Action Research Approach Towards Development of Spirituality Among Thai University Students", Journal of Behavioral Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, หน้า 19-37
Publish Year National Journal 15
2018 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อความผาสุกและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร", วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 101, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 185-199
2018 inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 115-126
2018 exพรเทพ จันทรกมล, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการรับรู้การเมืองในองค์การ ทักษะทางการเมือง ภาวะผู้นำ ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาคแห่งหนึ่ง", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, หน้า 81-98
2018 exนางเกษราภรณ์ กุณรักษ์, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การ การมอบอำนาจในงานเชิงจิตวิทยา และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง", Journal of HRintelligence , ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 34-53
2018 exธิดารัตน์ พนมโสภณ, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 624-635
2018 exวริษฐา กองทรัพย์, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารแห่งหนึ่ง", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 19, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 171-181
2018 exปริมใจ โพธิ์รักษา, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความไว้วางใจในหัวหน้างาน ความยึดมั่นผูกพันในงานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 249-273
2018 exธีระเดช เรืองบวรเกษ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรพจน์ สุทธิสัย, "ผลของบุคลิกภาพและความฉลาดทางวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวระหว่างวัฒนธรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida Development Journal) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 52-76
2018 exนฤมล หนูนารถ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิญญา หิรัญวงษ์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทปิโตรเลียมแห่งหนึ่ง", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 2-21
2018 exอัสนีภรณ์ อรรถพิธ, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของบุคลิกภาพเชิงรุก วัฒนธรรมองค์การ และความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการเจเนอเรชั่นวาย บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ศิลปะ, ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 59-79
2018 exธีระเดช เรืองบวรเกษ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรพจน์ สุทธิสัย, "ผลของบุคลิกภาพและความฉลาดทางวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวระหว่างวัฒนธรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 52-75
2018 exเมทินี ทนงกิจ, exฐาศุกร์ จันประเสริฐ, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาเชี่ยว", วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ , ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 77-109
2018 exศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์, exศ.ดร.ดารุณี จงอุดมการณ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต, exศ.ดร.ระพีพรรณ คำหอม, exรศ.ดร.จินตนา วัชรสินธุ์, exผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป, exดร.นิทัศน์ ภัทรโยธิน, exผศ.ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล, exรศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ, exผศ.ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน, exรศ.ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ, "การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยตามวงจรชีวิต: การศึกษาเบื้องต้น", วารสารประชากรศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 58-71
2018 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 70-102
2018 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความผาสุกทางจิตใจและความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมศาสตร์และมนูษยศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 211-248

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 11
2018 inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผู้สูงอายุ : จากภูมิปัญญาอาชีพสู่ความภาคภูมิใจ", การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561 "Challenges and Solution for Healthy Aging in Thailand", 8 มีนาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exสมรรถพงศ์ ขจรมณี, inนางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู่เกี่ยวกับนวัตกรรม ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา" Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018): (Harmony Diversity in Psychology Perspective), 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exจิรญา สุอุทัย, inนางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา" Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018):(Harmony Diversity in Psychology Perspective), 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, exทวีภรณ์ ศรีสุวรรณ, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลุ่มบำบัดเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองในเด็กและเยาวชนในระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2561 หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology 2018 (TNCP 2018): (Harmony Diversity in Psychology Perspective) , 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exทวินันท์ จำนงนอก, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, "โปรแกรมการพูดกับตนเองทางบวกเพื่อลดภาวะซึมเศร้า", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2561 หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology 2018 (TNCP 2018): (Harmony Diversity in Psychology Perspective) , 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนันท์นภัส อุดกันทา, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inนางวิริยาภรณ์ อุดมระติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของชุดกิจกรรมที่มีต่อทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จของนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดเชียงราย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018):(Harmony Diversity in Psychology Perspective), 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อความฉลาดทางอารมณ์", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 , 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exแห่งชาติ ปิ่นสุวรรณ, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความผาสุกของบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข", ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exณัฐชา ชุ่มสุนทร, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่มที่อิสระกัน กรณีความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากัน", UTCC Academic Day ครั้งที่ 2, 8 มิถุนายน 2018, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exกรองกาญจน์ สุขพันธ์, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสถิติทดสอบสำหรับสมมติฐานเชิงเส้นในการวิเคราะห์ถดถอย กรณีความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่", งานประชุมวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 2, 8 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=07&BudgetYear=2018]