ผลงานภาควิชาจิตวิทยา ปี 2017

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจิตวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2017

Publish Year International Journal 5
2017 exภัททิยา นัยนานนท์, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการบริหาร จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการประนีประนอม ความขัดแย้ง ความแตกต่างระหว่างบุคคล", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 345-351
2017 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของจิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และภาวะผู้นำที่มีต่อผลลัพธ์ขององค์การ", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
2017 inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณในกรุงเทพมหานคร", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 423-434
2017 exสุภาพร พรหมดี, inดร.นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนของนักเรียนประถมศึกษาปีที 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร", KASETSART JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , ปีที่ 038, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 435-444
2017 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "Book Review : An EasyGuide to Research Design & SPSS by Beth M.Schwartz, Janie H. Wilson and Dennis M. Goff.", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 755-757
Publish Year National Journal 15
2017 exบัณฑิตา หล่อนิมิตดี, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกทางจิตในผู้บริหารระดับกลางของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - กรกฎาคม 2017
2017 exนายกิตติพัฒน์ อิทธิอารี , inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน บรรษัทภิบาล และองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารระดับกลางขององค์การที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยสัมพันธ์ และศิลปะ, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017
2017 ex สราวัลย์ ตั้งปัทมชาติ, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, "การทำหน้าที่ด้านความคิดความเข้าใจ การพึ่งตนเอง ทักษะทางสังคม และพฤฒพลังของผู้สูงอายุ ณ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี", วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 1-20
2017 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sensation seeking, narcissism, social comparison and online social networking usage behavior of undergraduate students at Kasetsart University", Journal of Thai Interdisciplinary Research, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2017, หน้า 31-37
2017 exดารุณี จงอุดมการณ์, exรุจา ภู่ไพบูลย์, exระพีพรรณ คำหอม, exจิตตินันท์ เดชะคุปต์, exวรรณี เดียวอิศเรศ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสาวิตรี ทยานศิลป์, exอัจฉรียา ปทุมวัน, exทิพากรณ์ โพธิ์ถวิล, exนิทัศน์ ภัทรโยธิน, exเดชาวุธ นิตยสุทธิ, "การรับรู้ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย: การวิจัยเชิงคุณภาพ", วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 14-29
2017 exนิศานาถ สรรคพงษ์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตัดสินใจเก็บครรภ์และการดำเนินชีวิตของสตรีที่เก็บครรภ์ไม่พึงประสงค์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 161-191
2017 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, exนำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, "บทบาทของจิตวิญญาณในการทํางานในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2017, หน้า 167-185
2017 exปิยาภรณ์ เลิศปัญจทรัพย์, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความขัดแย้งและการจัดการระหว่างพยาบาลวิชาชีพในระบบการรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล A", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 47-63
2017 exพันจ่าอากาศเอกอาคม ศิริพิน, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ", วารสาร EAU HERITAGE, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 349-357
2017 exฐาสินี บัวขาว, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของบุคลิกภาพของทีม ความฉลาดทางอารมณ์ของทีม ความเหนียวแน่นในทีมที่มีต่อประสิทธิผลของทีมครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี", วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, สิงหาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 90-109
2017 exนางสาวณัฐพร โตภะ, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมองโลกในแง่ดี ความผาสุกทางจิตวิญญาณ ความเชื่ออำนาจในตน กับความหยุ่นตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย", วารสาร สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 64-83
2017 exมุทิตา เสตะจิต, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ การกำกับตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตเรียนดี", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 18, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 164-178
2017 exเอื้ออนุช ถนอมวงศ์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองเชิงสาเหตุของการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพของนักจิตวิทยา", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 126-134
2017 exนางสาว กฤษณา ฟุ้งฟู, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ความผูกพันต่อชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประชาชน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-10
2017 exสรวีย์ สุขรัก, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การสนับสนุนทางสังคม ความพึงพอใจในชีวิต และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึง (สำนักงานใหญ่)", วารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 272-283

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2017 exนางสาว ฆนณัฐฐ์ บดินทร์อารักษ์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเครียด การเห็นคุณค่าในตนเอง ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง", 3rd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences, 24 - 25 ธันวาคม 2017, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2017 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการสื่อสารของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการสื่อสารของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exเฟื่องฟ้า สุวรรณขจร, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, "การปรับตัว ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค และความเครียดของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 , 19 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์, exสำเนียง เพชรจอม, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "The Effects of Group Dynamics Program on Assertive Behavior of the Students of Psychological Department, Faculty of Social Sciences at Kasetsart University", การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา “ชีวิตดี เปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ”, 6 - 7 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการทำงานเป็นทีม", การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exกมลทิพย์ สำเภา, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลการจัดโครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, - นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนสองกลุ่มที่อิสระกัน", การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์ ประจำปีงบประมาณ 2559, 3 ตุลาคม - 8 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exธวัชชัย กุลบ่าง, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยการดำเนินชีวิตที่ทำให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวมีความสุข", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=07&BudgetYear=2017]