ผลงานภาควิชาจิตวิทยา ปี 2016

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

2

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจิตวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2016

Publish Year International Journal 3
2016 exอัจฉรา จะนันท์, inดร.นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้สูงอายุสตรีในกรุงเทพมหานคร", Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), ปีที่ 037, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 178-187
2016 exพิชญา นิลมณี, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, "เจตคติต่องาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความขัดแย้งระหว่างการทำงานกับครอบครัว และความผาสุกทางจิตวิญญาณของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 1-12
2016 exนิตยา ทวีชีพ, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมจากผักตบชวาสำหรับผู้สูงอายุ", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 279-290
Publish Year National Journal 20
2016 exนางสาวนุรฟิตตรี เจ๊ะอาแว, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2016, หน้า 29-47
2016 exวิภาพร ตัณฑสวัสดิ์, exนำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในงานผ่านสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 179-192
2016 exนายนฤเบศร์ สายพรหม, exรศ. ดุษฎี โยเหลา, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของจิตวิญญาณในการทำงานที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณเจตคติและพฤติกรรมในการทำงานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2016, หน้า 139-158
2016 exนายปองสุข ศรีชัย, exอาจารย์นำชัย ศุภชัยฤกษ์สกุล, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในกระบวนการทำกิจกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา", วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 261-278
2016 exน.ส.ณัฏยา ผลบุญ, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บรรยากาศองค์การและการปรับตัวในการทำงานส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2016, หน้า 113-120
2016 exนายพงศธร ศรีวิเชียร, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เชาวน์อารมณ์ความไว้วางใจในทีม การสนับสนุนจากองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานเป็นทีมของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 93-137
2016 exนายกรกฏ ศรีปลั่ง, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 96-122
2016 inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของกลุ่มคน 3 ช่วงวัย: กรณีศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 80-99
2016 exนางสาวสิริลักษณ์ ชมสำเนียง, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ องค์การแห่งการเรียนรู้ และความยึดมั่นผูกพันในงาน", HRi: Journal of Human Resource Intelligence , ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
2016 exศิริลักษณ์ อัมพรประเสริฐ, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความยึดมั่นผูกพันต่อการทำงาน ยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่ม", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 475-490
2016 exสุเชาว์ เครือแก้ว, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ ความเกี่ยวพันในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติ การบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มแห่งหนึ่ง", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016, หน้า 191-203
2016 exวัชรพงค์ เรืองบุบผา, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, "ทักษะทางสังคม การดูแลตนเอง กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ภาคกลาง ประเทศไทย", สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 202-230
2016 exวัลภา โดงกูล, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญปัญหา และความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 128-156
2016 exรัตติกรณ์ จอมชาญพันธ์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการเชิงวิชาชีพในประชาคมอาเซียน: การเรียนรู้โดยการนำตนเอง ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 101-127
2016 exวรวรรณ ดวงแข, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพของนิสิตเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 146-157
2016 exรัตตินาถ เพชรมณี, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, "แรงจูงใจในการทำงาน บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง และความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 175-201
2016 exพระมหาทวีศักดิ์ รัตนกมล, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "สุขภาพจิตแนวพุทธของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 22870962, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 232-244
2016 exฐานันท์ดา มุสิกสิริจิรกุล, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, "ความยืดหยุ่น สัมพันธภาพในครอบครัวการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.2559, ปีที่ 35, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016, หน้า 75-86
2016 exพิชญนาถ ครองญาติ, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การสนับสนุน ทางสังคม และพัฒนกิจการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นตั้งครรภ์ จังหวัดอ่างทอง", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 35, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2016, หน้า 74-86
2016 exวัลภา โด่งกูล , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญปัญหา และความพร้อมทางอาชีพ ของนักเรียนอาชีวศึกษา.", วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 128-156

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 6
2016 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, inนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์, exอาจารย์สำเนียง เพชรจอม, inนางวิริยาภรณ์ อุดมระติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาจารย์สุพิน พรพิพัฒน์กุล , inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ", งานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี “เศรษฐกิจ ความยากจน กับชีวิตผู้คน : บทบาท และทิศทางงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมอาเซียน” ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ , 25 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุปาณี สนธิรัตน, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภาพร สารเรือน, exรัตนาภรณ์ ปัตลา, exอ.ดร. วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์, "อิทธิพลของเจตคติต่อเพศชายแบบแยกขั้วที่มีต่อการกระทำเพื่อกลุ่มของผู้หญิง :บทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของการรับรู้เกี่ยวกับบทบาททางเพศ", การประกวดบทความวิจัย และกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 , 31 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การให้อภัย : วิถีปล่อยวางแนวทางสร้างสุข มุมคิดเชิงจิตวิทยา", การประชุมวิชาการเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 2, 25 - 27 สิงหาคม 2016, ปัตตานี ประเทศไทย
2016 exกุลธิดา พวงมาลัย, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับตัวด้านร่างกายของคนไร้บ้าน: กรณีศึกษาโครงการ Food For Friend มูลนิธิกระจกเงา บริเวณเสาชิงช้า", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559, 13 พฤษภาคม 2016, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 exอาภรณ์ ไทยรัตน์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสุขในการทำงานของพี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559, 13 พฤษภาคม 2016, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=07&BudgetYear=2016]