Journal

การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญปัญหา และความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร (ISSN: 16863690)
13
1
128-156
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-