Journal

Article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพของนิสิตเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Journal
วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 (ISSN: 08592330)
Volume
21
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
Page
146-157
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-