ผลงานภาควิชาจิตวิทยา ปี 2015

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจิตวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2015

Publish Year National Journal 12
2015 exวรางคณา เอกอัจฉริยา, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพชีวิตการทำงาน ความเครียดกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ในบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2558, ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า ---
2015 exสุดา ประทวน, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติต่องาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2558, ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า ---
2015 exศรสวรรค์ บุญเพ็ญ, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ขนาดของการแจกแจงไวบูลล์แบบสองพารามิเตอร์", วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 579-587
2015 exกนกกาญจน์ ศศิวิมลฤทธิ์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกันเมื่อตัวอย่างขนาดเล็ก", วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 183-193
2015 exอาภา วงศ์จินดา, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกันเมื่อขนาดตัวอย่างเล็ก", วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 558-568
2015 inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความร้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปัญหาและทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยร่นชายไทย", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษศาตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 193-244
2015 exศิริลักษณ์ โดดหนู, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ความฉลาดทางจริยธรรม แรงจูงใจภายใน มิตรภาพ และการเรียนรู้แบบกำกับตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 147-177
2015 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ความฉลาดทางสังคมและพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 87-98
2015 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติและพฤติกรรมเอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ Journal of Social Work, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 55-78
2015 exDoe Hee Ahn, exCho Ha Jung, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancing Flourish: The Role of Religiosity and Happiness among University Students in Korea and Thailand", Southeast Asia Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 181-210
2015 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 211-240
2015 exฤติมา รักษารักษ์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และการควบคุมตนเองที่มีต่อความหยุ่นตัวของนิสิตรอพินิจ", วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 146-174

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAreekul Puangsuwan, exSaitib Lautongmeesakun, exSurasak Chaisong, "Drinking Pattern and Job Performance of Operational Staff in Industrial Workplaces", 2015 International Conference on Business and Social Sciences (ICBASS) Osaka, Japan (22-24 March 2015 ) , 22 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2015, OSAKA ญี่ปุ่น
2015 exธีระเดช เรืองบวรเกษ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วรพจน์ สุทธิสัย, "อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความฉลาดทางวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวระหว่างวัฒนธรรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", The 6th National Conference on Human Resource and Organization Management and Development (HROMD 2015), 9 - 11 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวคิดความสมบูรณ์แห่งชีวิตและบทบาทของอาจารย์ในการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของนิสิตให้เต็มศักยภาพ", การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2558, 28 สิงหาคม 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองแก่นิสิต", การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2558, 28 สิงหาคม 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=07&BudgetYear=2015]