ผลงานภาควิชาจิตวิทยา ปี 2012

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจิตวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 4
2012 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน", Kasetsart Journal - Social Sciences, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 188-202
2012 exจตุพร สวัสดี, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการอนุรักษ์นกของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นรอบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด", วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 419-428
2012 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Gender, Elder Care and Care Workers in Thai Governmental Home for the Aged", Journal of Social and Development Sciences, ปีที่ 3, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2012, หน้า 254-263
2012 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Person-Centered Therapy and Personal Growth", Journal of Social and Development Sciences, ปีที่ 3, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 337-345
Publish Year National Journal 22
2012 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และบรรษัทภิบาล", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1/2555, มกราคม - มีนาคม 2012
2012 exจินตนา ตันสุวรรณนนท์, exศศิพร ต่ายคำ, exอมรรัตน์ เรืองสกุลพัฒนา, exสรรเสริญ อินทรัต, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ยั่งยืนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 137-148
2012 inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรรณิกา ทองศรี, "การรับรู้คุณค่าของตนเองในการจ้างงาน ความไว้วางใจภายในองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัท ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแหล่งหนึ่ง", วารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 150-166
2012 exคติ โฆษานันตชัย, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองของพนักงาน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด", วารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 167
2012 exบดินทร์ หาญบุญทรง, inนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนบุคคล บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การรับรู้การสนับสนุนขององค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย", วารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 180-198
2012 exสุภาพร ชุมวรฐายี, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ การสื่อสารระหว่างบุคคล วัฒนธรรมองค์การและผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาระดับต้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)", วารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 199-213
2012 exวิมลรัตน์ ครองมงคล, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง", วารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 214-227
2012 exปิยะธิดา ศิลปชำนาญ, inดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การ การรับรู้อุปสรรคในการทำงาน กับพฤติกรรมต่อต้านการทำงานของพนักงานตรวจค้นของสนามบินพาณิชย์แห่งหนึ่ง", วารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 228-239
2012 exปรทิพย์ พันธุ์มณี, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมรรถนะ การเห็นคุณค่าในตนเองที่มีพื้นฐานจากองค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 82-94
2012 exกชมน ผลสินธุ์, inนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์, "ทัศนคติต่อมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ความพึงพอใจในงานกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 95-111
2012 exจันทร์สิริ นักรบ, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเสริมสร้างพลัง ความเครียดจากการตั้งครรภ์และการดูแลบุตร และ พฤติกรรมการดูแลตนเองหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 112-124
2012 exณัฐดาว คชพลายุกต์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำหน้าที่ของครอบครัว บุคลิกภาพ การเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมการช่วยเหลือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 125-138
2012 exปิยะกมล วิจิตรศิริ, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, "ความเป็นปราชญ์ การสนับสนุนทางสังคม และความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 139-151
2012 exปฏิมา โพธิ์วงษ์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, "การทำหน้าที่ของเครือข่ายทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และความซื่อสัตย์ของเยาวชนในตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 152-165
2012 exปนัดดา มหิทธานุภาพ, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, "การมองโลกในแง่ดี การปฏิบัติพัฒนกิจและความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 166-178
2012 exอ้อมฤดี วีระกะลัส, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ต้นทุนชีวิต ทักษะทางสังคม การมองโลกในแง่ดีและความเข้มแข็งในการมองโลกของเยาวชนชายที่ถูกคุมความประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดกรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 179-195
2012 exชลทิศ ไตรสุธา, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของมัคคุเทศก์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 196-208
2012 exธฤตา วงศ์สารัตน์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยทำนายความเหนื่อยหน่ายของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 202-222
2012 exธัญพร ประสารเกตุ, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 223-235
2012 exพรรณรพี ทรัพย์เจริญ, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสนับสนุนทางสังคม ความขัดแย้งระหว่างการทำงานกับครอบครัวและความเครียดของพนักงาน : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสาขาภาคตะวันออก", วารสารสมาคมนักวิจัย , ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 105-116
2012 exศิริมา ตัณลีลา, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การรับรุ้ความเสียง ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสาร : กรณีศึกษาเฉพาะบริษัทรถโดยสารเอกชนแห่งหนึ่ง", วารสารสมาคมนักวิจัย , ปีที่ 35, ฉบับที่ 47, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 35-47
2012 exนายชีวภาส ทองปาน, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 140-151

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Causal Relationship Model of Work-Life Balance Affecting the Employees’ Effective Work Behavior of the Automotive Part Manufacturers, the Eastern Thailand", The Asian Conference on Psychology&the Behavioral Sciences 2012 , 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2012, Osaka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2012 exศิริมา เยาวสิทธิ์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติและการโปรแกรมเชิงเป้าหมายสำหรับจำแนกกลุ่มกำไรขาดทุนของสหกรณ์การเกษตร", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 17 กุมภาพันธ์ 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=07&BudgetYear=2012]