ผลงานภาควิชาจิตวิทยา ปี 2013

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

5

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจิตวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2013

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKusakabe, K., "Issues challenging future Thai elder care by women and family", International Journal of Sociology and Social Policy, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2013, หน้า 21-32
2013 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics. 4th edition. 2011.", Kasetsart J. (Soc. Sci), ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 191-194
Publish Year National Journal 7
2013 exนายอาณัติ แสงสว่าง, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติสาหรับทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน", Veridian E-Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 817-828
2013 exชวรีย์ รัตนาวงศ์ศร, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทางเทคนิคของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย", Veridian E-Journal, SU , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 840-846
2013 exนางสาวรภัสกุล ฉัตรนันทเวช, inนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความพึงพอใจในการทำงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่ง", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 67-74
2013 exนายปฏิวัติ วิธวัชวาทิน, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานของพนักงานรายเดือนบริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 150-170
2013 exรัตนา เลี้ยงพาณิชย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 186-208
2013 exเหมือนฝัน นาครทรรพ, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "สัมพันธภาพทางสังคม พรหมวิหาร 4 การรับรู้คุณลักษณะของงาน และความสุขในการทำงานของอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดนนทบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 120-135
2013 exรมนปวีร์ อิ่นคำ , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ทักษะชีวิตทุนทางสังคมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสุขของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเลย.", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 1-27

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2013 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Work Behaviors based on Sufficiency Economy Philosophy” Meaning, Enhancing and Consequences to Employee and Organization: Perspectives of Employees in Factories of Automotive Parts Manufacturing Industry in Thailand", 2013 International Symposium on Business and Social Sciences (ISBSS 2013), 15 - 17 มีนาคม 2013, Tokyo
2013 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "Leadership of Entrepreneurs: Structural Relationship among Psychological Characteristics, Teamwork, and Success in Business.", International Symposium on Business and Social Sciences 2013 Tokyo Japan, 16 - 17 มีนาคม 2013, Tokyo ญี่ปุ่น
2013 exWatcharaporn Boonyasiriwat, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChidsupang Chaiwiroj, exSupaporn Sanruan, "Predicting intention to offer healthy foods to Buddhist monks in Thailand using the theory of planned behavior, self-efficacy, and prosocial motivations.", The 10th Biennial Conference of the Asian Association of Social Psychology, 21 - 24 สิงหาคม 2013, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2013 exชวรีย์ รัตนาวงศ์ศรี, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทางเทคนิคของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=07&BudgetYear=2013]