Journal

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติสาหรับทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน
Veridian E-Journal (ISSN: 19063431)
6
1
817-828
มกราคม - เมษายน 2013
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการประเมินความเสี่ยงเชื้อดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่า เอนเทอริกา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,10 มิ.ย. 2013 - 11 ต.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการประเมินความเสี่ยงเชื้อดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่า เอนเทอริกา แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,17 เม.ย. 2012 - 10 ก.ย. 2013