ผลงานภาควิชาจิตวิทยา ปี 2021

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

3

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจิตวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2021

Publish Year International Journal 2
2021 exSuphakorn Prathumthin, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Recreation conflicts in national parks and coping behaviors of park visitors", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 415-420
2021 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "Preparation for pre-ageing populations in the workplace: Spiritual health and psychological well-being development program", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 761-769
Publish Year National Journal 9
2021 inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสุข: มุมมองการทางานพยาบาลจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ", วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 1-14
2021 inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการติดต่อระหว่างวัยแบบโดยตรงและแบบขยายต่อเจตคติต่อผู้สูงอายุ:การศึกษาตัวแปรส่งผ่านหลายตัว", วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, หน้า 106-127
2021 exนรวีร์ พุ่มจันทร์, exธีระ ลีลานันทกิจ, exกฤตนัย แก้วยศ, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลกลางวัน:การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ", วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา , ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, หน้า 56-75
2021 exมัทนพร จิตรภักดี, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ทุนทางจิตวิทยา ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความยึดมั่นผูกพันในงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้", วารสารพยาบาลตำรวจ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 180-189
2021 inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แหล่งเรียนรู้เรื่องเพศ ความรู้เรื่องเพศ และรูปแบบการเรียนเรื่องเพศที่เหมาะสมของนิสิตจิตวิทยา", วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 116-132
2021 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ คุณค่าและความท้าทาย ในสังคมเมืองยุคสมัยใหม่: กรณีศึกษาตำบลบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 363-395
2021 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของนิสิตจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 75-98
2021 exวินิตดา ชุติปัญโญ, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 163-175
2021 exชวิน ศิลาพันธ์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของทุนทางจิตวิทยา ภาวะผู้นำที่แท้จริง และจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานที่มีต่อความร่วมมือของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ในเรือนจำพิเศษ ในเขตกรุงเทพมหานคร", มนุษยศาสตร์สาร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 95-114

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 exนพพร วอนเพียร, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE INFLUENCE OF CULTURAL INTELLIGENCE, SOCIAL ANXIETY, AND GLOBAL LEADERSHIP ON CROSS-CULTURAL ADJUSTMENT OF EMPLOYEE IN A PRIVATE HOTEL BUSINESS AT THE BANGKOK METROPOLITAN", The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 10th ICADA 2021—SSIS) Theme: “Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity”, 22 - 23 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2021 exปัณณวัฒน์ ฉิมไทย, exจุฑามาศ ด้วงเกิด, exภานุมาศ ทองขาว, exธรรมวัฒน์ เข็มเพ็ชร, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของต้นทุนทางจิตวิทยาที่มีต่อสุขภาพจิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564, 30 มิถุนายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exรัฐพล ตั้งจิตวิสุทธิ์, exมาริสา เจริญศักดิ์, exณิชากร พรพรรณทิพย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตัวเองและการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีต่อทักษะทางสังคมของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564, 30 มิถุนายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exกมลชนก ทองคำรอด, exญาณิศา พัสด, exดารานาถ สิงคำโล, exเบญจรัตน์ สถิตย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเครียด การกำกับตนเอง และพฤติกรรมการเรียน ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564, 30 มิถุนายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exศศิ วทัญญุตาพงศ์, exประภัสสร หิรัญสุข, exวิชญาพร หอยสังข์ทอง, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับความเครียดในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564, 30 มิถุนายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exจิดาภา อยู่ทวีเดชากุล, exสิทธิพันธ์ ฉัตรมงคลชัย, exสิริภัทร มุกดา, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดต่อการฝึกงาน ของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564, 30 มิถุนายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exศุภนิจ สุวรรณมาโจ, exอรวรรณ แซ่โกว, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกุลกานต์ บุรีแก้ว, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมตนเอง การหลงตัวเอง และภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564, 30 มิถุนายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exชัญญาภรณ์ ประทุม ? , ex ณัฐชา เห-รา , exธัญพร เหล็กคำ, exนิธินาถ เลาหะตานนท์ , exนฤมล เอี่ยมโภคทรัพย์, exพันกร กลิ่นเลิศ, exภาวินี พุทธานนท์ , exรักตะวัน พวงศรี , exอภิสิทธิ์ คุณชัยเกษม, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์, exวรพจน์ สุทธิสัย, "อิทธิพลของสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานของบุคลากรโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2564, 9 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exวริศรา เสมสวัสดิ์, exณัฐพร ทรัพย์อยู่, exกันต์ธี รอดทอง, exกนกลักษณ์ พิลาน, exภริดา บัวคงหนาม, exอรทัย วงษ์เที่ยง, exปิติชนม์ รัตนปทุมวงศ์, exสหจร จันทตรี, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอิสระในการทำงาน จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2564, 9 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=07&BudgetYear=2021]