Journal

การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกันเมื่อตัวอย่างขนาดเล็ก
วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
23
2
183-193
เมษายน - มิถุนายน 2015
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนสองกลุ่มที่เป็นอิสระกันเมื่อขนาดตัวอย่างเล็ก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422542 ชื่อวิชา Inferential Statistics,12 ม.ค. 2015 - 30 พ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนสองกลุ่มที่อิสระกัน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.,1 ก.ค. 2016 - 1 เม.ย. 2017