Conference

Article
การเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการสื่อสารของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Conference
การเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการสื่อสารของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783692)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
จตุจักร กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการสื่อสารของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459339 ชื่อวิชา Psychology of Critical Period in Life,17 ส.ค. 2015 - 28 ธ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ประชุมวิชาการระดับชาติ,2 ก.พ. 2017 - 3 ก.พ. 2017