Conference

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018):(Harmony Diversity in Psychology Perspective) (ISBN: 2586883721)
ชาติ
6 กรกฎาคม 2018
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-