โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

Publish Year National Conference 1
2018 exนันท์นภัส อุดกันทา, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inนางวิริยาภรณ์ อุดมระติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของชุดกิจกรรมที่มีต่อทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จของนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดเชียงราย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018):(Harmony Diversity in Psychology Perspective), 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย