Journal

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการต่อต้านการทำงาน
Journal
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
Volume
37
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2011
Page
64-75
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-