Person Image

  Education

  • ปร.ด.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ไทย

  Expertise Cloud

  consumerism lifestylecounterproductive work behavior.mental healthperceived fairnessperformanceperformance appraisalrisk perceptionsafety culture perceptiontraffic policeการขับขี่รถจักรยานยนต์การบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการป้องกันอาชญากรรมการมีส่วนร่วมการรับรู้ความยุติธรรมการลดอาชญากรรมการสวมหมวกนิรภัยการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนครูความปลอดภัยทางถนนความรุนแรงความรุนแรงของเด็กวัยรุ่นความรุนแรงในเด็กนักเรียนความสัมพันธ์เชิงอำนาจ การเมือง และวัฒนธรรมจิตวิทยาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ตำรวจตำรวจนครบาลตำรวจร่วมมวลชนแบบจำลองตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรมผู้นำความปลอดภัย อุบัติเหตุ รถมอร์ไซต์พฤติกรรมการทำงานพฤติกรรมการทำงานของครูพฤติกรรมต่อต้านการทำงานภาวะชายขอบยุทธศาสตร์ในการทำงานเยาวชนระบบบริหารจัดการสารสนเทศลดอาชญากรรมวิธีคิดในการทำงานสืบสวนอุบัติเหตุหลักสูตรอุบัติเหตุทางถนนอุปสรรคในการทำงาน

  Interest

  จิตวิทยาอุตสาหกรรม

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2558 - ต.ค. 2562 รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Mental health and performance of Thai traffic policeLertlam J., Chumnansook P., Kamdee K., Sakdivorapong C.2007Kasetsart Journal - Social Sciences
  28(3),pp. 321-332
  0