Journal

Article
การพัฒนาแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน
Journal
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (ISSN: 22870326)
Volume
12
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2022
Page
33-49
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-