Journal

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ เชาว์อารมณ์ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกขายบริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่ง
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
35
2
26-45
กรกฎาคม - ธันวาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership in Organization,1 มิ.ย. 2009 - 4 ต.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475531 ชื่อวิชา Organizational Psychology,1 มิ.ย. 2009 - 4 ต.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations,1 มิ.ย. 2009 - 4 ต.ค. 2017