Journal

Article
อิทธิพลของค่านิยมในการทำงานเกษตร ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพเกษตรของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะในกลุ่มเกษตรศาสตร์
Journal
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
Volume
35
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2009
Page
117-130
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-