Conference

การใช้โปรแกรมเชิงเป้าหมายในการจัดสรรครูสายปฏิบัติการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต1
การประชุมวิชาการ มอ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 2 (2552)
ชาติ
19 พฤศจิกายน 2009
สตูล ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422484 ชื่อวิชา Deterministic Operations Research,3 มิ.ย. 2013 - 27 ก.ย. 2013