Journal

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิม กับภาวะหมดไฟในการทำงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทธุรกิจพลังงานแห่งหนึ่ง
Journal
วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) (ISSN: 22867910)
Volume
7
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2019
Page
141-153
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-