Journal

Article
ต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Journal
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (ISSN: 22870121)
Volume
8
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2019
Page
165-177
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-