Journal

การสังเคราะห์การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน: บูรณาการความรู้จิตวิทยาชุมชนสู่การบริการสังคมสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วารสารสังคมศาสตร์และมนูษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
45
1
229-268
มกราคม - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01474523 ชื่อวิชา Psychology of Counseling in Community,6 ม.ค. 2020 - 31 ม.ค. 2020