Journal

Article
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้พลังอำนาจและการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ีให้อาหารทางสายยางที่จมูกของญาติผู้ดูแล
Journal
วารสารกองการพยาบาล (ISSN: 01257242)
Volume
46
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
Page
56-76
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-