Search Result of "กล้วย"

About 868 results
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องขูดเส้นใยกล้วย (2011)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กระบวนการผลิตแป้งกล้วยด้วยความร้อน (2015)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ที่มา:บริษัท วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา

หัวเรื่อง:การสร้างและทดสอบเครื่องแบนกล้วยตาก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คุณค่าอนันต์อันมาจากกล้วย (2013)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Janpen Saengprakai,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การพัฒนากล้วยแผ่นอบ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณอธิพัชร์ พิริยะพงศ์กร)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากล้วยผสมน้ำผลไม้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณพสชนัน มุสิกะพงศ์ และ พัทธมน เยี่ยงมานิต)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแป้งกล้วยแขก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวประจงเวท สาตมาลี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การบ่มกล้วยหอมด้วยแก๊สเอทิลีนที่เหมาะสม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม

แหล่งทุน:บริษัท เอกชัยดิสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพกล้วยอบและขนุนทอด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมแผ่นอบกรอบ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

แหล่งทุน:บริษัท ทรงอภิรัช จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มกล้วยปิ้งรสช็อคโกแลตและรสคาราเมล (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณจุลจิรา การสมวาสน์)

12345678910...