การพัฒนากล้วยผสมน้ำผลไม้

  • ผู้ประกอบการ (คุณพสชนัน มุสิกะพงศ์ และ พัทธมน เยี่ยงมานิต)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

  • inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี