Copyrights

Article
เรื่อง กล้วยกล้วยเพื่อสุขภาพที่ดี ประเภท วรรณกรรม
Proprietor
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
License ID
235062
Class
ชาติ
Grant Date
14 มิถุนายน 2010
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาแป้งกล้วยน้ำว้าที่มีสมบัติพรีไบโอติก และต้านอนุมูลอิสระสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อสุขภาพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มุมมองกล้วยแห่งชีวิต หัวข้อ เรื่อง “การแปรรูปกล้วยและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน”,14 ส.ค. 2009 - 14 ส.ค. 2009