Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2531
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  "พริกAgrobacterium-mediated transformationanther cultheranther cultureanther culture'anthracnose diseaseanthracnose disease anthracnose resistancebananaCapsicum annuumcapsicum sp.Chromosome doublingcolchicinecompatibilitycucumberCucumber Mosaic VirusCucumber Mosaic Virus (CMV)DArTSeqdisease resistancedisease resistance genedouble haploidDouble Haploid (DH)doubled haploidFlow cytometrygenomehaploidhaploid inducerhaploidizationhybridizationkanamycinlarger DNA fragmentsMale sterilitynptIIOcimum tenuiflorum L.oryzalinpepperploidyQTLQuantitative trait loci (QTL)quantitative trait loci(QTL)resistanceSacred basilSSCTetraploidtomatotransgenic plantstransgenic tomatoTYLCVกล้วยพันธุ์ป่ากล้วยหอมกะเพราการทิ้งใบการปลูกพืชน้ำมันการเพาะเลี้ยงรังไข่การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมการศึกษาความสัมพันธ์ทั้งจีโนมความต้านทาน CMV (Cucumber Mosaic Virus)ความต้านทานโรค Anther cultureความต้านทานโรคแอนแทรคโนส เชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมพืชดับเบิลแฮพลอยด์ดับเบิลแฮพลอยดดีเอ็นเอเครื่องดีเอ็นเอเครื่องหมายเตตราพลอยด์แตงกวาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรด้านพืชปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์พืชพริกพริกดับเบิลแฮพลอยด์พืชแฮพพลอยด์โฟลไซโตมิทรี Holy basilมะเขือเทศยีน CENH3โรคตายพรายโรคใบด่างของพริกโรคใบด่างแตงโรคราน้ำค้างโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียโรคแอนแทรคโนส anther culturโรคแอนแทรคโนส anther cultureละอองเกสรฉายรังสีลักษณะความต้านทานโรคลักษณะเชิงปริมาณลักษณะเชิงปริมาณ(QTL)ลักษณะประจำพันธุ์ของฟักทองสายพันธุ์แท้สารหอมระเหยเอทิลมีเทนซัลโฟเนทแฮพลอยด์

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรด้านพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ห้อง A4 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
   • ห้องห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช (F07 F09 F10) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • แปลงปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน
   • โรงเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 20 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 13 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 6 เรื่อง)