Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2531
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  แนวโน้มผลงานของอัญชลี

  Journal

  บทความของอัญชลี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

  บทความแต่ละ Quartile ของอัญชลี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

  บทความแต่ละ TCI Group ของอัญชลี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

  Publish Year International Journal 1
  2021 exดร.กมลสิริ เพรบูรณ์, exดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์, exนางสาวณัฐรดา แซ่โก่, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, "Genome scan for quantitative trait loci underlying cucumber mosaic virus resistance in Capsicum annuum ‘CA2106’", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 654-663
  Publish Year National Journal 11
  2020 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "โพลีพลอยด์และบทบาทสำคัญในงานปรับปรุงพันธุ์พืช", ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (AG-BIO Newsletter) , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 7-12
  2019 exณัฐรดา แซ่โก่, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exกมลสิริ เพชรบูรณ์, exภูมิพัฒน์ ทองอยู่, exณัฏยา ศรีสวัสดิ์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์จากพริกลูกผสมชั่วที่ 1 ‘PEPAC7’ x ‘PEPAC92’", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 78-89
  2019 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "พริกดับเบิลแฮพลอยด์ (Double haploid peppers): พริกสายพันธุ์แท้เพื่องานปรับปรุงพันธุ์และการศึกษาตำแหน่งของยีนที่สนใจ", เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 25, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 17-20
  2019 exนางสาวณัฐรดา แซ่โก่, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exดร.กมลสิริ เพชรบูรณ์, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, exดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์จากพริกลูกผสมชั่วที่ 1 ‘PEPAC7’ x ‘PEPAC92’", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 78-89
  2015 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างพริกดับเบิลแฮพลอยด์ที่มียีนต้านทานโรคแอนแทรคโนสด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร", ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Newsletter AG-BIO), ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 4-9
  2014 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างสายพันธุ์แท้ของพริกลูกผสมกลับข้ามชนิดระหว่าง CA758 กับ BC2F3758x80C5(1) โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3 , กรกฎาคม 2014, หน้า 808-814
  2014 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกลูกผสมกลับข้ามชนิด (C. annuum x C. baccatum) ที่มีความต้านทานโรคแอนแทรคโนส", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3, กรกฎาคม 2014, หน้า 802-807
  2011 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างประชากรของแตงกวาต้านทานโรคราน้ำค้างสายพันธุ์แท้ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2011 - มกราคม 2012, หน้า 63-71
  2010 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การชักนำการเกิดต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ของแตงกวาลูกผสมจากการผสมด้วยเกสรฉายรังสีแกมมาและการเพาะเลี้ยงรังไข่", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 361-372
  2006 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายชิ้นดีเอ็นเอขนาดใหญ่ของมะเขือเทศพันธุ์ L3708 เข้าสู่มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 3ด้วยเชื้ออะโกรแบคทีเรีย", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 6(พิเศษ), พฤศจิกายน - ธันวาคม 2006, หน้า 205-209
  2006 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกยีน nptII ในมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมพันธุ์สีดาทิพย์ 3 โดยการพ่นสารกานามัยซิน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2006, หน้า 405-409

  Conference

  การนำเสนอบทความของอัญชลี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

  Publish Year International Conference 1
  2021 inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, "Morphological and cytological observation of a triploid plant of tomato inducing by hybridization between a candidate haploid inducer line and a wild-type", The 38th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 23 - 26 มีนาคม 2021, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 14
  2019 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inนายทัศนัย ชัยเพ็ชร, inนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีชักนำต้นกะเพรา 4N ในสภาพหลอดทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยา", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 18 , 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี ประเทศไทย
  2019 exณัฐรดา แซ่โก่, exกมลสิริ เพชรบูรณ์, exณัฏยา ศรีสวัสดิ์, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคใบด่างของพริกในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์ของพริกลูกผสม F1 ของ ('PEPAC7'?'PEPAC92')", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี ประเทศไทย
  2018 exณัฐรดา แซ่โก่, inนางสาวบุปผารัฐ รอดภัย, exกมลสิริ เพชรบูรณ์, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์ของพริกลูกผสมที่ได้จากสายพันธุ์ 'PEPAC7' x'PEPAC92'", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17, 19 - 21 พฤศจิกายน 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2017 exนางสาวณัฐรดา แซ่โก่, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exดร.กมลสิริ เพ็ชรบูรณ์, exดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, "การประเมินการเกิดโรคใบด่างแตงในพริกสายพันธ์ุแท้", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
  2016 exรสมนต์ จีนแส, exบังอร ยิ้มแย้ม, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผสมพันธุ์กล้วยและการเพาะเลี้ยงคัพภะในสภาพปลอดเชื้อ", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน" 9-12 พฤศจิกายน 2559, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2014 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกลูกผสมกลับข้ามชนิด (C. annuum x C. baccatum) ที่มีความต้านทานโรคแอนแทรคโนส", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2014 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างสายพันธุ์แท้ของพริกลูกผสมกลับข้ามชนิดระหว่าง CA758 กับ BC2F2758x80C5(1) โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่13, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2013 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exนางสาวพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พริกต้านทานโรคและการศึกษาตำแหน่งยีน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 - 12 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exนางสาวพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างต้นดับเบิลแฮพลอยด์ของพริกลูกผสมชั่วที่ 1 (CA500 xCA2106) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับเรณู", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inนางสมบูรณ์ บุญปรีชา, exนางสาวสุดาทิพย์ สุวรรณประเสริฐ, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมต้นแตงกวาแฮพลอยด์โดยใช้สาร oryzalin", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exนางสาวพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสมชั่วที่ 1 (CA500 x CA2106)", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 exนางสาวพรพนัช มีกุล, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารโคลชิซินและ oryzalin ต่อการชักนำต้นดับเบิลแฮพลอยด์ในการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริก", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exอรกมล ฮังโยธา, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ของแตงกวาลูกผสมจากการผสมด้วยเกสรฉายรังสี และการเพาะเลี้ยงรังไข่ ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, 6 - 8 พฤษภาคม 2009
  2008 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exนางสาวพรพนัช มีกุล, exนางฉัฐพร คุ้นวงศ์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาระยะการพัฒนาของละอองเกสรเพื่อการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของแตงกวา (Cucumis sativus L.) พันธุ์ “อมตะ” ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=410006]