ผลของอัตราการใช้ถ่านชีวมวลจากแกลบและซังข้าวโพดและปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเพิ่มปริมาณสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและการเจริญเติบโตของดาวเรืองและการใช้เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพื่อการผลิตต้นกล้าวกล้วยหอมทองที่ได้จากากรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ