พันธุ์กล้วย ระยะเวลาบ่ม และกรรมวิธีการทำแห้ง : ผลต่อปริมาณ resistant starch อัตราการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัติเคมีกายภาพ

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551

  • inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

  • inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Resistant starch content, in vitro starch digestibility and physico-chemical properties of flour and starch from Thai bananas", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 259-271
2012 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาววาสนา นาราศรี, "Resistant Starch, Physicochemical and Structural Properties of Different Bananas with an Effect of Ripening and Processing", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 461-472
Publish Year International Conference 3
2012 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนางบุญมา นิยมวิทย์, "Resistant Starch Composition and Physicochemical Properties of Four Banana Cultivars during Ripening", Starch Update 2011 : The 6 th International Conference on Starch Technology , 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนางบุญมา นิยมวิทย์, "Resistant Starch, Starch Digestion and Nutrients of Different Banana Cultivars with an Effect of Ripening and Processing ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2554", The XI Asian Congress of Nutrition , 13 - 16 กรกฎาคม 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2009 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "RESISTANT STARCH CONTENTS AND THE IN VITRO STARCH DIGESTIBILITY OF DIFFERENT CULTIVARS OF BANANA AND THEIR PHYSIOCHEMICAL PROPERTIES ", The 19th International Congress of Nutrition, 8 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย