ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2016

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

7

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2016 exMakarawat Boonterm, exSurakan Sunyadeth, exSuchada Dedpakdee, exPanaake Athichalinthorn, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Characterization and comparison of cellulose fiber extraction from rice straw by chemical treatment and thermal steam explosion", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 134, ฉบับที่ Part B, ตุลาคม 2016, หน้า 592-599
2016 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรัณยา ชูศักดิ์, "Ecological roles of commercial mangrove plantation forests for benthic macroinvertebrate communities in Thailand", Applied Ecology and Environmental Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2016, หน้า 421-432
2016 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exModtad, A., "Nitrification Inhibitor, Fertilizer Rate, and Temperature Effects on Nitrous Oxide Emission and Nitrogen Transformation in Loamy Sand Soil", COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 425-432
2016 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, "Unialgal Blooms of Cyanobacteria in Oxidation Ponds of the King’s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project, Thailand", EnvironmentAsia, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2016, หน้า 150-157
2016 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exอภิชาติ โหมดตาด, "Nitrification Inhibitor Effects on Nitrous Oxide Emission, Nitrogen Transformation, and Maize (Zea mays L.) Yield in Loamy Sand Soil in Thailand", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 47, ฉบับที่ 7, พฤษภาคม 2016, หน้า 875-887
2016 inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exRatanapongsai, Y, exBrockelman, WY, exAllen, MA, exFavier, C, exDubois, MA, "Viewing tropical forest succession as a three-dimensional dynamical system", THEORETICAL ECOLOGY, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, หน้า 163-172
2016 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Oxidation of 17 beta-Estradiol in Water by Slow-Release Permanganate Candles", ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016, หน้า 224-234
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร, exProf.Rodney William Carter, Ph.D., "The Comparative Study of Capture Techniques for Taxonomic Study of Wrasses", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin , ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 126-137

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2016 exภัสสร งามแพง, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเมือง กรณีศึกษา: จังหวัดระยอง", The 38th National Graduate Research Conference, 16 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แสงเลิศไสว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอธิวัตร จิรจริยาเวช, "การจัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวในภาคเกษตรของประเทศไทย โดยใช้แนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ร่วมกับการใช้แบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต เพื่อประเมินการพัฒนาสีเขียว", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI) 2016, 28 - 30 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exKannika Khwamsawat, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupamas Danwittayakul, "Using ZnO Nanorods Coated Porous Ceramic Monolith to Remove Arsenic from Groundwater", The 9th International Conference on Materials Science and Technology, 14 - 15 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exKitiwan Kitpakornsanti, exShabbir Gheewala, "Life cycle assessment of Thai organic HOM MALI rice farming to support policy decision on area expansion", 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment 2016 (ICGSI 2016) 1st International Conference on Climate Technology and Innovation (CTI 2016), 28 - 30 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exKannika Sorakon, exTananon Nudchanate, exJomkwan Meemano, "Upcycling and Carbon Footprinting for Creative Waste Management and Greenhouse Gas Reduction", The 12th biennial International Conference on Ecobalance (Ecobalance 2016), 3 - 6 ตุลาคม 2016, ญี่ปุ่น
2016 exTananon Nudchanate, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "Measurement and management of carbon footprint in the service sector", 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment (ICGSI 2016) 1st International Conference of Climate Technology and Innovation (CTI 2016), 28 - 30 พฤศจิกายน 2016
2016 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exTananon Nudchanate, exKannikar Sorakul, exKittiwan Kitpakornsanti, "Life cycle assessment of Garmento board for environmental product declaration", 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment (ICGSI 2016) 1st International Conference of Climate Technology and Innovation (CTI 2016), 28 - 30 พฤศจิกายน 2016
2016 exSupachok Tapananont, exKannika Sorakon, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "Upcycling and cabon footprinting of the SCAPA composite material for innovative solid surface", 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment (ICGSI 2016) 1st International Conference of Climate Technology and Innovation (CTI 2016), 28 - 30 พฤศจิกายน 2016
Publish Year National Conference 10
2016 exวุฒิพงศ์ ตั้งถิรวาณิชย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาจำนวนภาพที่น้อยที่สุดในการประเมินพื้นที่ปกคลุมของสิ่งมีชีวิตชนิดเกาะติดบนเรือจมมัตโพน จังหวัดชลบุรี", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวพัชริยา เวลุตัง, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารยับยั้งไนตริฟิเคชันที่สกัดจากพืชต่อการเปลี่ยนรูปของปุ๋ยไนโตรเจนในการบ่มดินระดับห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6: 2559, 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2016, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
2016 exทิพากร สีวอ, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดพร้อมกันของธาตุอาหารในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าลอยถ่านหินที่ปรับปรุงด้วยวิธีเคมี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exทิพย์วิภา มีไชย, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) แบบผสมผสานในระบบปิดและแบบพัฒนาต่อคุณภาพน้ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิภูษิต มัณฑะจิตร, exรังสิวุฒิ แก้วแสง, "ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศสาหร่ายในการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมจากแนวปะการังธรรมชาติ", การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบั ติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” , 24 - 26 มีนาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exรังสิวุฒิ แก้วแสง, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิ่นสักก์ สุรัสวดี , exไพทูล แพนชัยภูมิ, "การศึกษากลุ่มปลาที่พบในบริเวณระหว่างเรือจมที่มีอายุการจมแตกต่างกันกับแนวปะการังธรรมชาติที่อยู่บริเวณใกล้เคียง", การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายภูคำ นิราวรรณ, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินค่าศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทนและค่าคงที่อัตราการเกิดก๊าซมีเทนโดยช่วงอายุของขยะที่แตกต่างกันที่สถานฝังกลบมูลฝอย จังหวัดสวรรณเขต ส.ป.ป.ลาว", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41, 8 - 9 ธันวาคม 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 exน.ส. กาญจน์ภรณ์ เครือนาค, exน.ส. จันทร์ทรงกลด ข่ายม่าน, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการโอโซเนชันในการสลายตัวของสารประกอบ 2,4,6-ไตรคลอโรฟีนอลในน้าเสียสังเคราะห์ โดยสถิติวิธีการตอบสนองที่พื้นผิว", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 38 , 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 exน.ส.ธัญวรรณ กฤษณะพุกต์, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดสีในน้ำเสียสีย้อมสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exกมลชนก ตระกูลใจดี, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรึงเซลลูเลสบนตัวกลางด้วยวิธีรวมเอนไซม์แบบเชื่อมขวางเพื่อผลิตน้ำตาลรีดิวซิ่ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559 , 26 สิงหาคม 2016, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2016]