ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2015

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

2

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 9
2015 exJo?l Aubin, exAur?le Baruthio, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exJerome Lazard, "Environmental performance of brackish water polyculture system from a life cycle perspective: A Filipino case study", Aquaculture, ปีที่ 435, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 217-227
2015 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exThepbodee Sumpan, "Environmental Tolerance of Invasive Golden Apple Snails (Pomacea canaliculata, (Lamarck, 1822)) and Thai Native Apple Snails (Pilascutata, (Mousson, 1848))", Tropical Ecology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 3, มกราคม 2015, หน้า 347-355
2015 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exวิชชภรณ์ แกระวงศ์, exรศ.ดร.ลัดดา มีศุข, "Green synthesis of nano-silicalite-1: biomass fly ash as a silica source and mother liquid recycling", Environmental Progress and Sustainable Energy , ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 188-193
2015 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Analysis and modeling of column operations on reactive dye removal onto alkaline-treated biomass fly ash", DESALINATION AND WATER TREATMENT, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, เมษายน 2015, หน้า 227-234
2015 exPhutthamon Chantes, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPremrudee Kanchanapiya, exSupamas Danwittayakul, "การบำบัดน้ำเสียฟอกย้อมด้วยกระบวนการอิเล็คโตรโคแอกกูเลชัน", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ -, กันยายน 2015, หน้า 284-288
2015 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Steve Comfort, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exAssist.Prof.Dr.Xu Li, exProf.Dr.Clifford E. Harris, "Removing PAHs from urban runoff water by combining ozonation and carbon nano-onions", Chemosphere, ปีที่ 141, ฉบับที่ -, สิงหาคม - ตุลาคม 2015, หน้า 265-273
2015 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exมณีกาญจน์ อยูู่เอี่ยม, exปิ่นนารี บ้งพรม, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Decolorization of Reactive Black 5 by persulfate oxidation activated by ferrous ion and its optimization", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - กันยายน 2015, หน้า 121-135
2015 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exThanakorn Tikhamram, exAlongkon Pho-Ong, exThongchai Mulseesuk, "Treating Methyl Orange in a Two-Dimensional Flow Tankby In Situ Chemical Oxidation Using Slow-Release PersulfateActivated with Zero-Valent Iron", Environmental Engineering Science, ปีที่ 32, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 1007-1015
2015 exN. Kananizadeh, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exS.D. Comfort, exY. Li, "Modeling Improved ISCO treatment of low permeable zones via viscosity modification: Assessment of system variables.", Journal of Contaminant Hydrology , ปีที่ 173, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 25-37
Publish Year National Journal 9
2015 exเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วงจรสืบพันธุ์ของหอยตลับ (Meretrix meretrix) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย : โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 59-72
2015 exเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่เหมาะสมต่อความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2015
2015 exเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกชัย บุดดา, "ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 167-179
2015 exเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พลวัตประชากรหอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี", วารสารวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 620-631
2015 exเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การประเมินโลหะหนัก (As,Cd,Cr,Hg,Ni,Pb) สะสมในดินตะกอนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี", วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 3-15
2015 exสุชญา เศวตวาณิชกุล , inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาคุณภาพโลหะหนัก (Cd,Cr,Hg,Ni,Pb) ในน้ำใต้ดิน บริเวณชายฝั่งที่ได้รับน้ำทิ้งจากระบบน้ำเสียเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี", วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 43-54
2015 exสิริภัทรา พลหล้า , inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การสะสมโลหะหนักในหอยตลับ (Meretrix casta) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี", อนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 3-11
2015 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exSirikanda Watcharathai , inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "Soil Carbon Sequestration and Carbon Balance in Loamy Sand Soil Planted to Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides L.)", วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 7-15
2015 exสุชญา เศวตวาณิชกุล, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ศึกษาคุณภาพโลหะหนัก (Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) ในน้ำใต้ดิน บริเวณชายฝั่งที่ได้รับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี", วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 43-54

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 14
2015 exณัฐญาภรณ์ ศรีบุญปวน, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Remediation of Arsenic Contaminated in Coal Ash Dumping Site using Arachis Pintoi Krap. & Greg.", International Conference on Biological, Environment and Food Engineering (BEFE-2015)Singapore, 15 - 16 พฤษภาคม 2015, - สาธารณรัฐสิงคโปร์
2015 exน.ส. ภัทรธิชา เทพศรี, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, exน.ส.อังคณา ชมภู, exดร.ศรชล โยริยะ, "Effect of Soaking period on High CaO Fly ash Properties for Utilization in Cement Application", International Conference on Biological, Environment and Food Engineering (BEFE-2015) May 15-16, 2015 Singapore, 15 - 16 พฤษภาคม 2015, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2015 exPhutthamon Chantes, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, exSupamas Danwittayakul, "A Comparison Study of Photocatalytic Activity of TiO2 and ZnO on the Degradation of Real Batik Wastewater", International Conference on Biological Environment and Food Engineering (BEFE-2015), 15 - 16 พฤษภาคม 2015, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2015 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exKittiwan Kitpakornsanti, "Eco-design and Life Cycle Assessment of Japanese Tableware from Palm-Melamine Bio-Composites", EcoDesign 2015, 2 - 4 ธันวาคม 2015, Tokyo ญี่ปุ่น
2015 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exTananon Nudchanate, exKannika Sorakon, "Global Initiative on UPCYCLE Carbon Footprint Certification and Label Systems for Creative Waste Management and Greenhouse Gas Reduction", EcoDesign 2015, 2 - 4 ธันวาคม 2015, Tokyo ญี่ปุ่น
2015 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Life Cycle Assessment of Thai Organic Rice to Evaluate the Climate Change, Water Use and Biodiversity Impacts", EXPO 2015 conference – LCA for “Feeding the planet and energy for life”, 6 - 8 ตุลาคม 2015, มิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
2015 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, "Life Cycle Assessment for Eco-design of Japanese Tableware from Palm-Melamine Bio-Composites", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exณัฐพล ชัยยวรรณาการ, exเทวินทร์ จับใจนาย, inดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "Life cycle inventory national databases of aquatic animal production", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exธนนนท์ นุชเนตร, exกรรณิการ์ สรกล, "UPCYCLE Carbon Footprint for Greenhouse Gas and Innovative Waste Management", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Environmental Footprinting of Hom Mali Organic Rice for Environmental Product Declaration", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exอัญญารัตน์ ละม้าย, exสุชาดา เดชภักดี, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "Potential Use of Empty Fruit Bunch Fibers as Binderless Particle Board for Interior Design of Green Buildings", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, exP. Suwattiga, exP. Tekasakul, exJ. Chomanee, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, exM. Hata, exM. Furuuchi, "Monitoring of Ambient Nanoparticles using Inertial Filter in the Central and Southern Thailand", ประชุมเชิงปฏิบัติการ The 4th Prince of Songkla University - Kanazawa University Joint Workshop (4th PSU-KZU JW), The 3rd Workshop on East Asia Nanoparticle Monitoring Network,“EA-NanoNet-3” และ The 3rd Workshop on Environmental Issues related to Agriculture and Agro-industries in South East Asia, “EIAA-3”, 8 - 9 ธันวาคม 2015, สงขลา อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSomkamon Onsawai, "Difference of PM10 and TSP Proportion at Outside and Under Sky Train Station Platform, Bangkok, Thailand", The 1st International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2015), 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exDr.Steve Comfort, "Ozonation and biodegradation to remediate phenanthrene and benzo(a)pyrene in runoff water.", The 6th International Congress on Energy, Environmental Engineering, and Management (CIIEM), 22 กรกฎาคม 2015 - 23 เมษายน 2016, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 16
2015 exกัลยาณี ธรรมนารถสกุล, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าและความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างนาข้าวอินทรีย์ระบบการผลิตแบบเปียกสลับแห้งและนาข้าวเคมีในพื้นที่ อ. หันคา จ. ชัยนาท", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 34, 27 มีนาคม 2015, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 exรังสิวุฒิ แก้วแสง, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exไพทูล แพนชัยภูมิ, "ความหลากชนิดของปลาที่พบบริเวณเรือพระทองและกองปลาเหลืองจังหวัดพังงา", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกชัย บุดดา, "ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 25 - 27 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exชันษา อรุณวิจิตร, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบคริกิงและแบบหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักในการศึกษาการกระจายตัวของเหล็ก แมงกานิส และสังกะสี ในน้ำใต้ดินจังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558, 24 เมษายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exเนตรนภา ดวงพิม , inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของไก่เนื้อในระบบการเลี้ยงแบบปิดขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558 (RSU National Research Conference 2015) , 24 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนาวสาวชมพูนุช สนั่นไหว, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการผลิตยางพาราแผ่นด้วยการลดฟองอากาศในกระบวนการกวนส่วนผสม", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก, 28 - 29 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exทักษิณา เรืองเจริญ, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการเคลือบผิวเซรามิกด้วยเทคโนโลยีพลาสมา", การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 , 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exสาวิตรี บ่อเกิด, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์จากของเสียประเภทแก้วเป็นตัวเติมในกระเบื้องเซรามิกติดผนัง", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exพฤกษา ฤทธิรงค์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดสีย้อมสังเคราะห์รีแอกทีฟแบล็คไฟท์(RB5)โดยโลหะนิกเกิลไอออนที่เติมบนโลหะออกไซด์ขนาดนาโน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” , 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exพรพรรณ เลิศกิจมั่นคง, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การหาจุดเหมาะสมของการชุบสังกะสีโดยวิธีตอบสนองที่พื้นผิว", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๘, 3 กันยายน - 4 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exวิทวัส ท่าช่วงท าเล, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดสีย้อมรีแอกทีฟแบล็คไฟท์(RB5) ในน้ำเสียสังเคราะห์โดยเปอร์ซัลเฟตที่ถูกกระตุ้นโดยการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๘ , 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exปุณยานุช แดงจะนะ, exวันศุกร์ เสนานาญ, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมานพ กาญจนบุรางกูร, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "อุปนิสัยการกินอาหารของปลาเก๋าหยกและการเปรียบเทียบการกินอาหารกับปลาตะเพียนทองและปลาหมอช้างเหยียบ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2015 exอดิพงษ์ เตือนขุนทด, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการสร้างเม็ดแกรนูลของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบยูเอเอสบีของน้ำกากส่า", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2015 exโชติกา ลอยทวินันท์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประเดิม อุทยานมณี , "ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำบริเวณระบบนิเวศเกาะเต่า", สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัย นครราชสีมา, 18 - 19 มิถุนายน 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exบุษยมาศ วอขวา, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของขนาดและอัตราส่วนผสมต่อการนาเศษเมลามีนมาใช้ซ้าในผลิตภัณฑ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exศุภกาญจน์ พรหมราช, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินจากกากตะกอนของอุตสาหกรรมผลิตน้้ายางข้น", การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 29 - 31 ตุลาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2015]