ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2005

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2005 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Decolorization of alcohol distillery wastewater by thermotolerant white rot fungi", Applied Biochemistry and Microbiology, ปีที่ 41, กันยายน 2005, หน้า 662-667
2005 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study on Decolorization of Wastewater by White Rot Fungi", Journal of Japan Sewage Works Association, ปีที่ 42, ฉบับที่ 515, กันยายน 2005, หน้า 99-112
2005 inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Predation on freshwater bryozoans by the apple snail, Pomacea canaliculata, Ampulariidae, an invasive species in Southeast Asia", Landesmuseen Neue Serie, ปีที่ 28 (2005), ธันวาคม 2005, หน้า 283-286
2005 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exMotavalli, PP, exKremer, RJ, exAnderson, SH, "Soil carbon dioxide efflux from a claypan soil affected by surface compaction and applications of poultry litter", AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, ปีที่ 109, ฉบับที่ 1-2, สิงหาคม 2005, หน้า 75-86
Publish Year National Journal 2
2005 inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งเพื่อการประหยัดพลังงาน", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มกราคม - เมษายน 2005, หน้า 0-0
2005 inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การนำน้ำเสียจากกระบวนการฟอกของอุตสาหกรรมสิ่งทอกลับมาใช้ใหม่เพื่อการลดสีโดยวิธีเฟนตอนออกซิเดชั่น", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มกราคม - เมษายน 2005, หน้า 0-0

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2005 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Degradation of High Explosives with Aqueous Fe(II) and Freshly Precipitate Iron Mineral", Partners in Environmental Technology Technical Symposium and Workshop, 28 - 30 พฤศจิกายน 2005, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2005 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exทิโมธี วูด., " ไบรโอซัวน้ำจืดในลุ่มน้ำแม่กลอง", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 สาขาวิทยาศาสตร์ , 1 กุมภาพันธ์ - 4 กันยายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>
Publish Year International Copyrights 1
2005 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "หอยเชอรี่ศัตรูธรรมชาติของไบรโอโซน", Kasetsart University, 2005

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2005]