ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2017

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 8
2017 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Hexavalent chromium adsorption from aqueous solution using carbon nano-onions (CNOs)", Chemosphere, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 184, ตุลาคม 2017, หน้า 1168-1174
2017 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exมณีกาจญ์ อยู่เอี่ยม, "Remediation and Restoration of Petroleum Hydrocarbon Containing Alcohol-Contaminated Soil by Persulfate Oxidation Activated with Soil Minerals", Water Air Soil Pollution, ปีที่ -, ฉบับที่ 228, สิงหาคม 2017, หน้า 345-360
2017 exSilalertruksa, T, exGheewala, SH, exPongpat, P, exKaenchan, P, exPermpool, N, exLecksiwilai, N, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "Environmental sustainability of oil palm cultivation in different regions of Thailand: Greenhouse gases and water use impact", JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, ปีที่ 167, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1009-1019
2017 inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exHartig, F, exBrockelman, WY, "Structure and community composition in a tropical forest suggest a change of ecological processes during stand development", FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, ปีที่ 404, พฤศจิกายน 2017, หน้า 100-107
2017 exNilsalab, P, exGheewala, SH, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exPerret, SR, exSilalertruksa, T, exBonnet, S, "Water demand and stress from oil palm-based biodiesel production in Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, ปีที่ 22, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1666-1677
2017 exSilalertruksa, T., exGheewala, S.H., inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exNilsalab, P., exLecksiwilai, N., exSawaengsak, W., "Implications of water use and water scarcity footprint for sustainable rice cultivation", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, มกราคม 2017
2017 exSeeprasert, P., inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, exLaoharojanaphand, S., exBusamongkol, A., "Instrumental neutron activation analysis to determine inorganic elements in paddy soil and rice and evaluate bioconcentration factors in rice", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, มกราคม 2017, หน้า 154-157
2017 exPuangkham, S., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Monitoring and health risk of mycotoxins in imported wines and beers consumed in Thailand", World Mycotoxin Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 401-409
Publish Year National Journal 2
2017 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exสิริวรรณ แก้วชิงดวง, exเสาวลักษณ์ สิริเจริญธนพันธุ์, "การเคลือบปุ๋ยเคมีด้วยน้ามันถั่วเหลืองและเถ้าลอยถ่านหินเพื่อชะลอการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช", วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (วิทยาศาสตร์), ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 14-21
2017 exเสถียรพงศ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกชัย บุดดา, "ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชใต้พื้นท้องน้ำและความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำใต้พื้นท้องน้ำบริเวณพื้นที่หาดเลนแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 114-127

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2017 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exมณีกาจนญ์ อยู่เอี่ยม, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exพรพรรณ เลิศกิจมั่นคง, "Releasing of Silver From Fabrics Containing Nano Ag0 During Washing And Toxicity Tests of Ag+, Nano Ag0, Nano Ag2o, and Wash Water on Moina Macrocopa", 5th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CAFES-17) , 18 - 19 เมษายน 2017, เกียวโต ญี่ปุ่น
2017 exเตตฤณ อดุลย์กองแก้ว , inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ , "Effects of Agricultural Suburb on Urban Heat Island of Bangkok Metropolitan City, Thailand", 5th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CAFES-17) Kyoto (Japan) April 18-19, 2017, 18 - 19 เมษายน 2017, เกียวโต ญี่ปุ่น
2017 exSupayada Huabdee, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, "The relation of building types and the rate of ventilation system that effects indoor air quality, Northern Thailand", International Conference on Regional Haze and Climate Change Management (RHCCM: 2017), 10 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่
2017 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสราวุธ ศิริวงศ์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุดสันต์ สุทธิพิศาล, "The Development of Diving Activities Towards Sustainable Tourism", Blue Economy Forum 2017, 14 - 15 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exParkpoom Choomanee, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, exSupannika Salao, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Vertical variation of carbon into char-EC and soot-EC formation in fine particulate matter (PM2.5) ) in the atmosphere, Bangkok metropolitan, Thailand.", Taiwan Association for aerosol research. The 24th International conference on aerosol science & technology 2017, 8 - 9 กันยายน 2017, ไต้หวัน
Publish Year National Conference 8
2017 exน.ส. พรภัค ธนะเศวต, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "แบบแผนการตอบสนองด้านการสลายสารของดินเลนในบ่อเลี้ยงกุ้งที่บำบัดด้วยวิธีการต่างๆ", การปะชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวิกรม จันทะเนาว์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "ชนิดและปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินสอสี", การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1, 19 มกราคม 2017, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2017 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exอรรถพล อ่างแก้ว, "การบำบัดสารฮอร์โมนเพศด้วยอนุมูลอิสระของซัลเฟตจากการกระตุ้นด้วยแสงยูวี", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัย และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exอ.ชนกานต์ สกุลแถว, exพิมพิพัฒน์ ไชยวิเศษ, exจารุนันท์ ลิ้มสัจจาพาณิชย์, exปวีนา อนันตวิรนิจกุล, exเพียงใจ เฉลิมวงศ์, exวรรธนันท์ ประสานนาม, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ในลำน้ำแม่กลองด้วยวิธีสเปคโทรโฟโตเมทรี", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัย และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exปาณิสรา สุปัญญา, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "ทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในประเด็นไมโครพลาสติกและเขื่อนแม่วงก์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7, 24 พฤศจิกายน 2017, เมืิอง นนทบุรี ประเทศไทย
2017 exนายพิชญ์ดนู ธวัชพันธุ์ , inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารเรืองแสงต่อการเรืองแสงและความแข็งของยางที่ผลิตจากน้ำยางคอมปาวด์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 7 The 7th STOU National Research Conference, 24 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exรังสิวุฒิ แก้วแสง, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงจำนวนชนิดของปลาที่พบบริเวณเรือมัตโพน ภายหลังการจัดวางปะการังเทียม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 ex ทิพย์วิภา มีไชย, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) แบบผสมผสานในระบบปิดและแบบพัฒนาต่อจุดคุ้มทุน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2017]