ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2007

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2007 exHaggblom, MM, exYoungster, LKG, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exRichnow, HH, "Anaerobic biodegradation of methyl tert-butyl ether (MTBE) and related fuel oxygenates", ADVANCES IN APPLIED MICROBIOLOGY, ปีที่ 62, ธันวาคม 2007, หน้า 1-20
2007 inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, exSupatpong Mattaraj, exratana Jiraratananon, "Factors affecting nanofiltration performances in natural organic matter rejection and flux decline", Separation and Purification Technology , ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2007, หน้า 68-75
2007 inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, exGary Amy , "Understanding soluble microbial products (SMP) as a component of effluent organic matter (EfOM)", Water Research, ปีที่ 41, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2007, หน้า 2787-2793
2007 inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, exSupatpong Mattaraj, exratana Jiraratananon, "Influence of inorganic scalants and natural organic matter on nanofiltration membrane fouling", Journal of Membrane Science, ปีที่ 287, ฉบับที่ -, มกราคม 2007, หน้า 138-145
Publish Year National Journal 3
2007 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การย่อยสลายของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในปุ๋ยหมัก", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 79-88
2007 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตซีโอไลต์จากเถ้าลอยและการใช้ประโยชน์เพื่อบำบัดน้ำเสีย", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย , ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 61-71
2007 exกาญจนา จอกลอย, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การใช้จลนศาสตร์เคมีในการศึกษาการเกิดซัลไฟด์ในน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 24-31

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 6
2007 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตอะไมเลสจากกากตะกอนน้ำเสียและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท 33), 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และองค์ประกอบคาร์บอนในดินเหนียวและดินร่วนปนทรายที่ปลูกสบู่ดำ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท 33), 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "Decolorization of dye by ligninolytic enzymes extracted from mushroom culture waste", การประชุมวิชาการวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Production of bio-hydrogen from pulping sludge", The 2009 Asian Bio-Hydrogen symposium, 26 สิงหาคม 2007 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2007 inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "การสกัดวิตามินอีจากเมล็ดสบู่ดำ", โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่1 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ 29-30 พฤษภาคม 2550, 29 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์, "การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยฝนหลวงครั้งที่1, 16 - 17 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2007]