ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2008

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2008 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exอรวรรณ สิงห์จันทร์, "Sorption of reactive dye from aqueous solution on biomass fly ash", Journal of Hazardous Materials, พฤษภาคม 2008, หน้า 1149-1156
2008 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exChularuengoaksorn, P, "Chemical modification of coal fly ash for the removal of phosphate from aqueous solution", FUEL, ปีที่ 87, ฉบับที่ 12, กันยายน 2008, หน้า 2469-2476
2008 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exBoparai, H, "Remediation of atrazine-contaminated soil and water by nano zerovalent iron", Water, Air, and Soil Pollution, ปีที่ 192, ฉบับที่ 1-4, กรกฎาคม 2008, หน้า 349-359
2008 exYoungster, L.K.G., inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exHaggblom, M.M., "Effects of co-substrates and inhibitors on the anaerobic O-demethylation of methyl tert-butyl ether (MTBE)", Applied Microbiology and Biotechnology , ปีที่ 80, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2008, หน้า 1113-1120
2008 exSupatpong Mattaraj, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, exratana Jiraratananon, "A combined osmotic pressure and cake filtration model for crossflow nanofiltration of natural organic matter", Journal of Membrane Science, ปีที่ 322, ฉบับที่ 2, กันยายน 2008, หน้า 475-483

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2008 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "SOIL CO2 EFFLUX, SOIL CARBON FRACTIONS and CARBON BALANCE IN CLAY AND SANDY LOAM SOILS PLANTED WITH JATROPHA CURCAS L.", 12th International Conference on Integrated Diffuse Pollution Management (IWA DIPCON 2008), 25 - 29 สิงหาคม 2008, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Metal plate can vs retort pouch: Which one is better for environment?", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, exShabbir H. Gheewala, exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, "Analysis of environmental profiles of stand-up pouch by using life cycle assessment (LCA)", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, exMasao Ukita, exSunan Pultanakit, exTsuyoshi Imai, "Production of biohydrogen from distillery wastewater by mixed culture", VENICE 2008 Second International Symposium on Energy from Biomass and Waste, 17 - 21 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐอิตาลี
2008 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bio-hydrogen Production from Distillery Wastewater by Isolated Klebsilla sp.", Asian Core Program Joint Seminar on Capacity Building and Development of Microbial Potential and Fermentation Technology towards New Era , 1 - 3 ธันวาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2008 inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี, exณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร, exอภิชัย จึงประภา, exวราวุธ ขันติยานันท์, exทวี กาญจนา, exทรง กลิ่นประทุม, exประสพ พรหมมา, exรังสรรค์ บุศย์เมือง, "การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดสระแก้ว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exศนิกานต์ ตันสุตะพานิช, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้กระบวนการโฟมแฟรคชั่นเนชั่นในการบำบัดน้ำเพื่อการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2008]