ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2012

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 11
2012 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTapananont, S., exDetjaroen, S., exSangkhatim, J., inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, "Additional paper waste in pulping sludge for biohydrogen production by heat-shocked sludge", Applied Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 166, ฉบับที่ 2, มกราคม 2012, หน้า 389-401
2012 exNawaz, R., exParkpian, P., exGarivait, H., inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, exDeLaune, R.D., exJugsujinda, A., "Impacts of Acid Rain on Base Cations, Aluminum, and Acidity Development in Highly Weathered Soils of Thailand", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 43, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2012, หน้า 1382-1400
2012 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "การกระจายตัวเชิงพื้นที่และการประเมินความเสี่ยงของ สารหนู แคดเมียม ทองแดง ตะกั่วและสังกะสี ในดินบนจังหวัดระยอง ประเทศไทย", Water, Air and Soil Pollution, ปีที่ 223, ฉบับที่ 5, มิถุนายน - กรกฎาคม 2012, หน้า 1931-1943
2012 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exNumsomboon, S, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of alpha-amylase by Aspergillus oryzae from cassava bagasse and wastewater sludge under solid-state fermentation", ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, เมษายน 2012, หน้า 122-129
2012 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exGheewala, S.H., exKanyarushoki, C., exHospido, A., exvan der Werf, H., inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, exBonnet, S., exAubin, J., exTeresa Moreira, M., exFeijoo, G., "Product carbon footprinting in Thailand: A step towards sustainable consumption and production?", Environmental Development, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 100-108
2012 exAnn Kambhu, exSteve Comfort, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "Developing slow-release persulfate candles to treat BTEX contaminated groundwater", Chemosphere, ปีที่ 89, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2012, หน้า 656-664
2012 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exSirapat Jongphadungkiet, "Assessment of the invasive catfish Pterygoplichthys pardalis (Castelnau,1855) in Thailand: ecological impacts and biological control alternatives", Tropical Zoology, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 173-182
2012 exChalermrat Kamchuchat, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "H.M. The King's initiation on metabolic syndrome among adult in Yao Noi Island, Thailand", Modern Applied Science , ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 111-115
2012 exเฉลิมรัฐ ค้ำชูชาติ, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "ความชุกของภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของประชาชนในพื้นที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา", วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2012, หน้า 410-418
2012 exนายเฉิมรัฐ ค้ำชูชาติ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "H.M. The King’s Initiation on Metabolic Syndrome among Adult in Yao Noi Island, Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 110-115
2012 inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, exKamolchanok Sangsawang, exSupatpong Mattaraj, exratana Jiraratananon, "การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนฟอร์มัลดีไฮด์ด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่มีเมมเบรน", Journal of Environmental Engineering, ปีที่ 138, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 265-271
Publish Year National Journal 4
2012 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exณิชาดา ฉัตรสถาปัตยกุล, exมณฑล วังเวียง, "ความเป็นไปได้ของการใช้กากตะกอนเคมีจากการผลิตน้ำประปาร่วมกับปูนซีเมนต์ในซีเมนต์มอร์ต้าและอิฐบล็อคประสาน", Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 48-54
2012 exPariyapat Nilsalab, exShabbir H. Gheewala, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "Water Assessment of Agrofuels Feedstock Cultivation: Methodology Approaches", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 11-20
2012 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exShabbir H. Gheewala, exAtinit Tomnantong, "Carbon Footprint of IQF Peeled Tail-On Breaded Shrimp (Litopenaeusvannamei):How Big is It Compared to Other Aquatic Products?", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 31-36
2012 exPakasit Hongthong, exSupatpong Mattaraj, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, exratana Jiraratananon, "ผลกระทบของพีเอชและความแรงประจุสำาหรับการกำจัดจากการรวมกัน ของสารอินทรีย์ธรรมชาติและทองแดงโดยเยื่อกรองนาโน", Journal of Environmental Research, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 39-56

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2012 exM. Yoo-iam, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Toxicity test of Ag+, nano-Ag0 and nano Ag2O using green algae (Chlorella sp.) and water flea (Moina macrocopa)", World Academy of Science, Engineering and Technology, 12 - 14 กันยายน 2012, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exJantima Teeka, exTsuyoshi Imai, "MOLECULAR MONITORING OF CLOSTRIDIUM THERMOPALMARIUM IN A CONTINUOUS HYDROGEN PRODUCTION FROM ALKALINE-PRETREATED BAGASSE UNDER THERMOPHILIC CONDITION USING REAL-TIME PCR", The 4th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-12), 24 - 27 มิถุนายน 2012, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2012 exฉัตรณรงค์ พงษ์เจริญ, exกนกพร ไกรวงศ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Remediation of Petroleum Hydrocarbon-contaminated Soil Slurry by Fenton Oxidation", World Academy of Science, Engineering and Technology, 13 กันยายน 2012, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRodney William Carter2, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT.A. Schlacher, "Reduced light suppresses coral growth and survival more than nutrient enrichment", The First Asian Marine Biology Symposium, 13 - 17 ธันวาคม 2012
2012 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ecological impact of diving tourism in Pattaya", The First Asian Marine Biology Symposium, 13 - 17 ธันวาคม 2012
Publish Year National Conference 9
2012 inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและมุมมองของนักดำน้ำต่อจุดดำน้ำธรรมชาติ และจุดดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exดรรชนี พานพิกุล, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exพันธนันท์ นาถพินิจ, "การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำกากส่าของโรงงานผลิตเอทานอลโดยใช้กระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exวิมัณฑนา ถนอมกิจนุรักษ์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของตะกอนดินต่อการรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต", การประชุมทางวิชาการ “สิ่งแวดล้อมนเรศวร” ครั้งที่ 8, 26 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exมนูญ จิตภิตตยากร, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการดินตะกอนหน้าประตูระบายน้ำเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ และการนำไปใช้ทำอิฐดินซีเมนต์ กรณีศึกษา ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 25, 4 ตุลาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exปานยจิตต์ พลับใจบุญ, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนแอมโมเนียไนโตรเจนโดยการตกตะกอนเป็นสตรูไวท์", การประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5, 14 - 16 พฤษภาคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exพรพรรณ ศิลารัตน์ , inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ , "การแพร่กระจายของโลหะหนักในน้ำ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และบริเวณข้างเคียง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๓, 17 - 19 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exปิ่นนารี บ้งพรม, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การย่อยสลายสีรีแอกทีฟแบล็ก 5 โดยออกซิเดชั่นของเปอร์ซัลเฟต", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฎภูเก็ต ประจำปี 2555, 13 - 14 ธันวาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exชนาทิพย์ แป้นจันทร์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดสำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อในกระบวนการทำความเย็น", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 6 - 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2012 exปรางทิพย์ มณีสะอาด, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดการสูญเสียอาหารไก่ในระบบปิดของโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 6 - 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2012]