ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2009

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

44

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2009 exBoonyakamol, A, exImai, T, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiguchi, T, exSekine, M, exUkita, M, "Reactive Blue 4 Decolorization under Mesophilic and Thermophilic Anaerobic Treatments", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 152, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2009, หน้า 405-417
2009 exBoonyakamol, A, exImai, T, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiguchi, T, exSekine, M, "Key Factors Regarding Decolorization of Synthetic Anthraquinone and Azo Dyes", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 158, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2009, หน้า 180-191
2009 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exOnanong, S, exComfort, SD, exSnow, DD, exCassada, DA, exHarris, C, "Remediating dinoseb-contaminated soil with zerovalent iron", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, ปีที่ 168, ฉบับที่ 2-3, กันยายน 2009, หน้า 930-937
2009 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exรศ.อลิศรา เรืองแสง, exLo, Yung-Chung, exLu, Wei-Bin, exChang, Jo-Shu, "Production of biohydrogen from hydrolyzed bagasse with thermally preheated sludge", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 34, ฉบับที่ 18, กันยายน 2009, หน้า 7612-7617
2009 exWaria, M, exComfort, S.D, exOnanong, S, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exBoparai, H, exHarris, C, exSnow, D.D, exCassada, D.A, "Field-scale cleanup of atrazine and cyanazine contaminated soil with a combined chemical-biological approach", Journal of Environmental Quality , ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2009, หน้า 1803-1811
2009 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exB. Moss, exR.T. Leah, "Effects of water birds on aquatic vegetation in a shallowlake", Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2009, หน้า 741-744
2009 exชีวนันท์ ชมภูจันทร์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exSuntornchot, P., inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Decolorization of reactive black 5 and reactive red 198 using nanoscale zerovalent Iron", World Academy of Science, Engineering and Technology, ปีที่ 37, ฉบับที่ -, มกราคม 2009, หน้า 130-134
Publish Year National Journal 2
2009 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "ภาคเกษตรกับบทบาทการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก", วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 46-51
2009 inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, exทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์, "การป้องกันการอุดตันของสารชีวภัณฑ์ละลายน้ำในการกรองระดับนาโนด้วยกระบวนการสร้าง-รวมตะกอนและการกรองระดับไมโคร", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย , ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 63-74

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2009 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "นกตัวการในการเกิดยูโทรฟิเคชั่น: การประมาณธาตุอาหารในทะเลสาบขนาดเล็กในพื้นที่คุ้มครอง", Shallow Lake Conference "Structure and Function of World Shallow Lakes", 23 - 28 เมษายน 2009, Punta Del Este สาธารณรัฐอุรุกวัย
2009 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกศสุดา สุขกรม, "Impact assessment of product from using wastes as alternative fuels and raw materials in cement processing", World renewable energy congress 2009-Asia The 3rd International conference on sustainable energy and environment, 19 - 22 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of nitrogen concentration and initial pH on hydrogen production from alkaline pretreated bagasse", Asian Core Program on CAPACITY BUILDING AND DEVELOPMENT OF MICROBIAL POTENTIAL AND FERMENTATION TECHNOLOGY TOWARDS NEW ERA, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "Bioremediation of PAHs-contaminated Soil using Spent Mushroom Compost", International Eco-Energy and Material Science and Engineering Symposium, 21 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStephen Moore, exG. Chattopadhray, exนิคริน ปุยนุเคราะห์, "Chitosan in Cigarett Filter pad to remove Nicotine", The 7th International Eco-Energy and Material science and Engineering Symposium, 21 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, ex Shabbir H. Gheewala, exผกาพร ธนปริสุทธิ, exฐิติกร ชูไพโรจน์, "Carbon footprinting of canned pineapple: Findings to inform ISO 14067 development ", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 2 - 4 ธันวาคม 2009, เชียงราย ประเทศไทย
2009 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จอมขวัญ มีรักษ์, อาจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดลฤดี ฉายศิริ, exอ. ดร.. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Tsuyoshi Imai, "Rapid isolation and screening of phototrophic bacteria for biohydrogen production", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exM. Golabi, "Evaluating vetiver grass as a high producing feedstock for ethanol conversion: a potential renewable energy source", Pacific Rim Summit on Industrial Biotechnology & Bioenergy, 8 - 11 พฤศจิกายน 2009, อื่นๆ
2009 exH. Suter, exD. Chen, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exAnthony J, exA Weatherley, exC Walker, exJ Freney, "Influence of temperature and soil type on inhibition of urea hydrolysis by the urease inhibitor NBPT in Australian soils", Soil Science Society of America Annual Meeting, 1 - 5 พฤศจิกายน 2009, อื่นๆ
Publish Year National Conference 10
2009 exChalalai Huadcharoen, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อินฟราเรดเซรามิกเพื่อการประหยัดพลังงาน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPatcharaporn Somtrong, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาตัวกรองเซรามิกผสมไดอะทอไมต์ในการดูดซับแคดเมียม ทองแดง นิกเกิล และสังกะสี", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียเศษอาหารโดยจุลินทรีย์", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2009, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2009 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exD. Chen, exH. Suter, exสิริกานดา วัชราทัย, "Effect of urease inhibitor on nitrogen fates in wheat soils", Comission on Higher Education Congress II, 27 - 29 สิงหาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantities and Distribution of Alien Fish Species, Hypostomus spp. in Water Bodies in Chonburi Province and Its Biological Impact on Broadhead Catfish (Clarias macrocephalus)", การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 13 จากงานวิจัยพื้นฐานสู่องค์ความรู้ (From Basic Research to Knowledge), 12 - 14 ตุลาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "หญ้าแฝกกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม: ศักยภาพของหญ้าแฝกในการฟื้นฟูสภาพของดินที่ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ไตรคลอโรเอทธิลีน ", การประชุมวิชาการ สกว III, 1 - 3 เมษายน 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกโฮโดรคาร์บอนในดินโดยใช้ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว", ประชุมวิชาการ สกว.III, 1 - 3 เมษายน 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิคริน ปุยนุเคราะห์, "ไคโตซานในก้นกรองบุหรี่เพื่อลดปริมาณนิโคตินและทาร์ที่มีต่อผู้บริโภค", ประชุมวิชาการ สกว. III, 1 - 3 เมษายน 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exนางสาวปัญฑารีย์ ค้าทวี, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานผลิตไวน์โดยการเติมจุลินทรีย์ทนความร้อนที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย", 12th National Research Conference, 12 กุมภาพันธ์ - 13 กันยายน 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Alkaline pretreatment of sawdust for effective hydrogen production", 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 19 - 22 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2009]