ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2006

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 8
2006 inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exRichnow H.H., exHaggblom M.M., "Carbon isotope fractionation during anaerobic degradation of methyl tert-butyl ether under sulfate-reducing and methanogenic conditions", APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, ปีที่ 72, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 1157-1163
2006 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exboparai H., exPark J., "Using low-cost iron byproducts from automotive manufacturing to remediate DDT", WATER AIR AND SOIL POLLUTION 175, ปีที่ 175, ฉบับที่ 1-4, กันยายน 2006, หน้า 361-374
2006 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exde Haes HAU, exClift R, "Potentials and Limitations of Life Cycle Assessment in Setting Ecolabelling Criteria: A case study of Thai shrimp aquaculture product", International Journal of Life Cycle Assessment, ปีที่ 2006 (11), ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 55-59
2006 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "Heavy Predation on Freshwater Bryozoans by the Golden Snail, Pomacea canaliculata Lamark, 1822 (Ampullariidae). .", The Natural History Journal of Chulalongkorn University, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, กันยายน 2006, หน้า 21-26
2006 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening thermotolerant white-rot fungi for decolorization of alcohol distillery wastewater", Applied Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 128, ฉบับที่ -, กันยายน 2006, หน้า 195-204
2006 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exMotavalli, P.P, exKremer, R.J., exAnderson, S.H., "Soil compaction and poultry litter effects on factors affecting nitrogen availability in a claypan soil", Soil and Tillage Research, ปีที่ 91, ฉบับที่ 1-2, ธันวาคม 2006, หน้า 109-119
2006 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Remediation of DDT-contaminated water and soil by using pretreated iron byproducts from the automotive industry", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES, ปีที่ 41, ฉบับที่ 8, กันยายน 2006, หน้า 1291-1303
2006 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr. Timothy S. Wood, "swimming zooids: an unusual dispersal strategy in the ctenostone bryozoan, Hislopia", Linzer biol. Beitr, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2006, หน้า 71-75
Publish Year National Journal 1
2006 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Heavy Predation on Freshwater Bryozoans by the Golden Apple Snail, Pomacea canaliculata Lamarck, 1822 (Ampullariidae)", The Natural History Journal of Chulalongkorn University, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2006, หน้า 31-36

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2006 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "Use of Life Cycle Assessment (LCA) to compare the environmental impacts of fisheries, aquaculture and agri-food products", Expert consultation on Comparative Environmental Costs of Aquaculture and Other Food Production Sectors, 24 - 28 เมษายน 2006, Vancouver แคนาดา
2006 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "Ecolabelling of aquatic products in ASEAN countries: Mission possible?", Reforming Fisheries and Aquaculture in Asia-Pacific, 16 - 19 สิงหาคม 2006, Kuala lumper มาเลเซีย
2006 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Remediating RDX/TCE-Contaminated Groundwater. with Permanganate", The fifth International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, Monterey, California, 22 - 25 พฤษภาคม 2006, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Stimulation of dye decolorization by immobilized laccase mediator system", IWA World Water Congress and Exhibition, 10 - 14 กันยายน 2006, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2006 exK. Kitpakornsanti, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment of Steel Can", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2006, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Efects of pHs and Sulfate Salts on Degradation of DDT and Methoxychlor by Zero Valent Iron", American Chemical Society,National Meeting, 26 กันยายน 2006
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "การประเมินค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดินผสมกากตะกอน โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2006]