ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2019

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 13
2019 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exAthaphon Angkaew, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธริสรา จิรเสถียรพร, อาจารย์, "Remediating sulfadimethoxine-contaminated aquaculture wastewater using ZVI-activated persulfate in a flow-through system", Aquacultural Engineering, ปีที่ 84, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 99-105
2019 exDyah Asri HandayaniTaroepratjeka, exProf.Dr. Tsuyoshi Imai, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlissara Reungsang , "Investigation of hydrogen-producing ability of extremely halotolerant bacteria from a salt pan and salt-damaged soil in Thailand", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 3407-3413
2019 exSusakate, S, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, exHajslova, J, exGiorgi, M, exSaimek, K, exZhang, ZW, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Multiclass analysis of antimicrobial drugs in shrimp muscle by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry", JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 118-134
2019 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exWatcharothai, S., exKitpakornsanti, K., inนายศุภโชค ตาปนานนท์, "Life Cycle Assessment of Thai organic Hom Mali rice to evaluate the climate change, water use and biodiversity impacts", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 211, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 687-694
2019 exKruanak, K., inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Degradation of 2,4,6-trichlorophenol in synthetic wastewater by catalytic ozonation using alumina supported nickel oxides", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019
2019 exพิชาภา ซังบุดดา, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "LEAD CONTAMINATION AND BIOACCUMULATION IN A LOTIC ECOSYSTEM AROUND AN ABANDONED MINING AREA OF KHLI TI CREEK, KANCHANABURI PROVINCE, THAILAND", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2019, หน้า 3897-3908
2019 exAngkaew, A, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, "UV-activated persulfate oxidation of 17 beta-estradiol: Implications for discharge water remediation", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019
2019 exSukmilin, A., exBoonchom, B., inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Catalytic ozonation using iron-doped water treatment sludge as a catalyst for treatment of phenol in synthetic wastewater", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 87-95
2019 exApiradee Sukmilin, exBanjong Boonchom, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, "นวัตกรรมตัวเร่งปฏิกิริยาจากกากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาในการกำจัดฟีนอลด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา", EnvironmentAsia, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2019, หน้า 24-31
2019 inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exHartig, F., exBrockelman, W.Y., exSrisang, W., exNathalang, A., exSanton, J., "Defaunation of large-bodied frugivores reduces carbon storage in a tropical forest of Southeast Asia", Scientific Reports, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019
2019 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exสโรชา แดงสิริ, "Development of Ready-to-Eat Color Rice Product Enriched With Natural Amino Acids", Journal of Agricultural Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 13, สิงหาคม 2019, หน้า 56-63
2019 exDu Luo, exHui Wei, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exDingtian Yang, exDangen Gu, exXidong Mu, exMeng Xu, exYexin Yang, exShurui Jin, exYinchang Hu, "Current status and potential risks of established alien fish species in China", Aquatic Ecosystem Health & Management, ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2019 - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 371-384
2019 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exShabbir H. Gheewala, exThapat Silalertruksa, exสโรชา แดงศิริ, "Water footprint inventory database of Thai rice farming for water policy decisions and water scarcity footprint label", The International Journal of Life Cycle Assessment, ปีที่ 24, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2019, หน้า 2128-2139
Publish Year National Journal 5
2019 exชนกพร คำพระ, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณโลหะหนักในดินตะกอนบริเวณเรือจมมัตโพน จังหวัดชลบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 581-596
2019 exนริฏา ฟักแก้ว, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.ชาลิสา วีสมหมาย ซิลล์เบิร์ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, "Generation of Volatile Organic Compounds (VOCs), Oxides of Nitrogen (NOx), and Ozone (O3) during Smog Case Study: Chiang Rai Province", วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 31-40
2019 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวเบญจรัตน์ พงศ์พันธุพฤทธิ์ , inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ชนกานต์ สกุลแถว, inดร.ธริสรา จิรเสถียรพร, อาจารย์, exนางสาวฐาปนี พุ่มพวง, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "การหาค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารฮอร์โมนเพศเอสไตรออลและเปอร์แมงกาเนต", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 33-39
2019 exรัฐนันท์ เดชไธสง, exนำโชค อายุยืน, exพีรวิชญ์ สัมพะวงศ์, exปิยาภา ปราบเสียง, exกาญจนาพร จิวะราพงศ์, exรวีรดา เมฆทวีภูมิ, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เต้านมเทียมในโค", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 16-21
2019 exชิชนันท์ ช้างเนียม, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้และการประเมินผลประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย", Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts) , ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1919-1932

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2019 exรักเกียรติ จันทร์สอน, inดร.ปวีร์ คล่องเวสสะ, อาจารย์, exรศ.ดร.ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์, "Relationship between topographic wetness index and soil thickness in Nam Hia creek catchment, Phetchabun, Thailand", The 5th EnvironmentAsia International Conference on Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional Perspectives, 13 - 15 มิถุนายน 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 exThanyawan Kritsanapuk, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดสีย้อมรีแอคทีฟในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการคะตะไลติกโอโซเนชันที่ใช้นิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", WEF-EESS Conference on Advancement in Water and Wastewater Treatment and Reuse (AWWTR-19), 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019
2019 exนางสาวธนวรรณ รัตนโพธานันท์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, "Chemical Characterization and Sources of PM2.5 in Bangkok", The 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวฐิตินันท์ อุตทะวงศ์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, "The study of factors affecting the photocatalytic activity of titanium dioxide to NOx removal", The 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวสุธีกานต์ มณีจันทรา, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, "Transferring Knowledge about Particle Size Distribution from Rice Straw Burning", The 10th World Environmental Education Congress (WEEC 2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exนางสาวจิตลดา ภู่พิจิตร, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, "The characteristics of slope the V-shaped valley influence the dispersion of particulate matter (PM10) in Nan province, Thailand", The 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Fine Particulate Matter formation during haze day in Bangkok, Thailand", The 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2019 inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exนัทริสา อยู่อ่อน, "การเริ่มต้นและดำเนินการระบบกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียทางชีวภาพโดยกระบวนการแอมโมเนียมออกซิเดชั่นด้วยถังปฏิกรณ์แบบผสม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการจัดการสังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน", 31 พฤษภาคม 2019, ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 exอภิวัฒน์ อินทิยโกเศศ, inดร.ปวีร์ คล่องเวสสะ, อาจารย์, exรศ.ดร.ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์, "Simulation of Shallow Landslides Susceptibility Map in the Top of Phu Tub Berk Mountain, Petchabun, Thailand", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท45), 7 - 9 ตุลาคม 2019, อำเภอเมือง เชียงราย ประเทศไทย
2019 exชัญญาณ์ภัช รื่นเริง, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีร์ คล่องเวสสะ, อาจารย์, "การกำจัดอะม็อกซีซิลลินที่ปนเปื้อนในน้ำเสียสังเคราะห์อุตสาหกรรมยาด้วยเยื่อกรองชนิดรีเวอร์สออสโมซิส", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exธนพร พันธ์ุแสง, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การกําจัดออกซีเตตราไซคลีนในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยคาร์บอนดอทเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exกนิษฐ์ชนก เมืองแก้ว, "ประสิทธิภาพของสารยับยั้งไนตริฟิเคชันจากพืชที่มีต่อกิจกรรมจุลินทรีย์และการเปลี่ยนรูปของปุ๋ยไนโตรเจนในดินภายใต้ห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exเมธินี ศรีเรือน, "การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT ในการจำลองปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำน้อย", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม ประจำปี 2562 (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 8 กรกฎาคม 2019, ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exญาณิศา ส่องประทีป, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตด้วยการผสมน้ำยางข้นเพื่อเป็นวัสดุสำหรับอาคารเขียว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการจัดการ : สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 31 พฤษภาคม 2019, ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 exสิดาพร ปัญญา, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "การใช้เปอร์แมงกาเนตแบบปลดปล่อยช้าเพื่อบำบัดยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในน้ำจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
Publish Year International Patent 1
2019 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "จานเปล (ออริกามิ)", Kasetsart University, 2019
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2019]