Conference

Article
ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศสาหร่ายในการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมจากแนวปะการังธรรมชาติ
Conference
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบั ติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” (ISBN: 9789749958735)
Class
ชาติ
Date
24 - 26 มีนาคม 2016
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-