ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2011

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 10
2011 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Habitat, abundance and dietof invasive suckermouth armored catfish(Loricariidae Pterygoplichthys)in the Nong Yai Canal, East Thailan", Tropical Zoology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 0, เมษายน 2011, หน้า 49-62
2011 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exRick Leah, exBrian Moss, "Conservation of pond systems: a case study of intractability, Brown Moss, UK", Hydrobiologia, ปีที่ 664, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 17-33
2011 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exCheewanan Chompuchan, exSuntornchot, P., inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Enhancing decolorization of Reactive Black 5 and Reactive Red 198 during nano zerovalent iron treatment", Desalination, ปีที่ 266, ฉบับที่ 1-3, มกราคม 2011, หน้า 218-230
2011 exH. Suter, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exC. Walker, exD. Chen, "Influence of temperature and soil type on inhibition of urea hydrolysis by N-(n-butyl) thiophosphoric triamide in wheat and pasture soils in south-eastern Australia", Soil Research, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2011, หน้า 315-319
2011 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exMotavalli, P.P., exKremer, R.J., "Soil microbial activity and functional diversity changed by compaction, poultry litter and cropping in a claypan soil", Applied Soil Ecology, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2011, หน้า 71-80
2011 exChokejaroenrat, C., exComfort, S.D., exHarris, C.E., exSnow, D.D., exCassada, D., inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Transformation of hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) by permanganate", Environmental Science and Technology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2011, หน้า 3643-3649
2011 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exLeah, R, exMoss, B, "Seasonal impact of waterfowl on communities of macrophytes in a shallow lake", AQUATIC BOTANY, ปีที่ 95, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2011, หน้า 39-44
2011 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exP.P. Motavalli, exR.J. Kremer, "Soil microbial biomass nitrogen and ?-glucosaminidase activity response to surface compaction and poultry-litter application in a claypan soil", Applied Soil Ecology, ปีที่ 51, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2011, หน้า 79-86
2011 exSupatpong Mattaraj, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, exChareopon Charoensuk, exratana Jiraratananon, "A combined pore blockage, osmotic pressure, and cake filtration model for crossflownanofiltration of natural organic matter and inorganic salts", Desalination, ปีที่ 274, ฉบับที่ 1-3, กรกฎาคม 2011, หน้า 182-191
2011 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exS.D. Comfort, exC.E. Harris, exD.D. Snow, exD. Cassada, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Transformation of Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) by permanganate.", Environmental Science and Technology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 8, เมษายน 2011, หน้า 3643-3649
Publish Year National Journal 2
2011 exThitiwat Leepaisomboon, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "An Analysis of Thai Shrimp Farms' Compliance to the GLOBALG.A.P. Standard", KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 1-13
2011 exเฉลิมรัฐ ค้ำชูชาติ, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "การบริโภคอาหารและภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา", THAILAND JOURNAL OF HEALTH PROMOTION AND ENVIRONMENTAL HEALTH, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 94-103

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 6
2011 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีเก็บรวบรวมตัวอย่างเพื่อจำแนกลักษณะทางอนุกรมวิธานของปลานกขุนทอง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิืทยาเขตบางเขน, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exอภิชาติ โหมดตาด, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์, "การพัฒนาสารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน", การประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยบูรพา 2554", 6 - 7 กรกฎาคม 2011, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exธาริณี เผ่าสีหา, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนในดินของนาข้าวที่ปลูกตามแนวทางเกษตรเคมีและอินทรีย์ร่วมกับการจัดการน้ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว, 18 - 19 สิงหาคม 2011, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exปรารถนา วิชชุมณี, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "การใช้ประโยชน์น้ำเสียเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตมอโนเมอร์พลาสติกชีวภาพโดยกากตะกอนจุลินทรีย์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3, 14 - 15 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exเฉลิมรัฐ ค้ำชูชาติ, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการบริโภคปลาต่อระ ดับไขมันในเลือดของประชาชนในพื้นที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 , 6 - 7 ตุลาคม 2011, อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exมณฑิชา เหลาคม, "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2011]