ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2014

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 9
2014 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exThepbodee Sumpan, "The potential ecological impact of the exotic snailPomacea canaliculata on the Thai native snail Pila scutata", ScienceAsia, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2014, มีนาคม 2014, หน้า 11-15
2014 exPhummala, K., exImai, T., exReungsang, A., inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSekine, M., exHiguchi, T., exYamamoto, K., exKanno, A., "Delignification of disposable wooden chopsticks waste for fermentative hydrogen production by an enriched culture from a hot spring", Journal of Environmental Sciences (China), ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 1361-1368
2014 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exS. Senkaew, exA. Modtad, exT. Prueksasit, "Cassava (Manihot Esculenta Crantz) Yields, Soil Nitrous Oxide Emission, and Soil Nitrogen Transformation Affected by Nitrification Inhibitors in Loamy Sand Soil in Thailand", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 45, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2014, หน้า 1646-1657
2014 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Steve Comfort, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Clifford Harris, exDr. Xu Li, "A combined chemical and biological approach to transforming and mineralizing PAHs in runoff water", CHEMOSPHERE, ปีที่ 117, ฉบับที่ -, ธันวาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 1-9
2014 exGheewala, SH, exSilalertruksa, T, exNilsalab, P, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exPerret, SR, exChaiyawannakarn, N, "Water Footprint and Impact of Water Consumption for Food, Feed, Fuel Crops Production in Thailand", WATER, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 1698-1718
2014 exJunlah, R., inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVannarat, S., "Marine litter observed by tidal circulation at Phi Phi Islands, Andaman Sea", Advanced Materials Research, ปีที่ 931-932, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 733-737
2014 exมณีกาญจน์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "Toxicity, Bioaccumulation and Biomagnification of Silver Nanoparticles on Green Algae (Chlorella sp.), Water Flea (Moina macrocopa), Blood Worm (Chironomus spp.) and Silver Barb (Barbonymus gonionotus)", Chemical Speciation and Bioavailability, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2014, หน้า 257-265
2014 exRW (Bill) Carter, exKath Kelly, exNeil Tindale, exHarriot Beazley, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarawut Siriwong, "Coral Reef, Water Quality Status and Community Understanding of Threats in the Eastern Gulf of Thailand", APN Science Bulletin, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2014, หน้า 76-78
2014 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exS.D.Comfort, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exB.I. Dvorak, "Improving the treatment of non-aqueous phase TCE in lowpermeability zones with permanganate", Journal of Hazardous Materials, ปีที่ 2557, ฉบับที่ 268, มีนาคม 2014, หน้า 177-184
Publish Year National Journal 4
2014 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อการเกิดยูโทรฟิเคชันในแหล่งน้ำและการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส", วิศวกรรมสาร มก, ปีที่ 27, ฉบับที่ 88, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 57-67
2014 exนายเสถียรพงศ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni และ Pb) สะสมในเนื้อเยื่อและน้ำหอยสองฝาต้มที่กินได้ บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมกลัด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง", อนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 30-37
2014 exนายเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "The Coastal Water Quality Change by Effluent Discharging from Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment System: The King’s Royally Initiated Environmental Research and Development Project, Phetchaburi province, Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 58-65
2014 inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exคณาธิป อิสระกุล, "คุณลักษณะของกระเบื้องเซรามิกที่ผสมเถ้าแกลบและเถ้าลอยลิกไนต์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิการเผาที่ต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2557, ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน 2014, หน้า 250-256

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2014 exJunlah, R., inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVannarat, S., "Marine litter observed by tidal circulation at Phi Phi Islands, Andaman Sea", 5th KKU International Engineering Conference 2014, KKU-IENC 2014, 27 มีนาคม 2014, Khon Kaen; Thailand อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Environmental Impacts of Organic Rice Farming in Thailand by using Life Cycle Assessment to Support Policy Decision on Sustainable Agriculture", EcoBalance 2014 (The 11th International Conference on EcoBalance), 27 - 30 ตุลาคม 2014, Tsukuba ญี่ปุ่น
2014 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exกนกอร หั้นเจริญ, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Eco-design of Tableware from Palm Fiber Bio-composite", EcoBalance 2014 (The 11th International Conference on EcoBalance) , 27 - 30 ตุลาคม 2014, Tsukuba ญี่ปุ่น
2014 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exTananon Nuchanert, "Green Industry Certification Scheme: Experiences from Thailand", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2014 (ICGSI 2014) , 22 - 24 พฤษภาคม 2014, Bangkok ญี่ปุ่น
2014 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exDr. Steve Comfort, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "Enhanced remedial treatment of permanganate to remove non-aqueous phase TCE.", The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment (ACSEE)., 12 - 15 มิถุนายน 2014, Osaka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 12
2014 exวรัญญาภรณ์ ศรีสุข, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการดำน้ำลึกในแนวปะการังที่มีลักษณะภูมิศาสตร์แตกต่างกัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exพรพรรณ ศิลารัตน์ , inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ , "การแพร่กระจายของโลหะหนักในดินตะกอน บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และบริเวณข้างเคียง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาแนวปะการังภายหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่ว", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 4, 10 - 12 มิถุนายน 2014, สงขลา ประเทศไทย
2014 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบความสามารถของพื้นที่เพื่อการดำน้ำ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแหล่งดำน้ำธรรมชาติ และแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น จังหวัดพัทยา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 4, 10 - 12 มิถุนายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exณัฐญาภรณ์ ศรีบุญปวน, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "การใช้ต้นถั่วบราซิลฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนด้วยโลหะในพื้นที่ทิ้งเถ้าถ่านหิน", งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน (Research Networking towards ASEAN Knowledge Development), 22 - 23 กรกฎาคม 2014, พิษณุโลก ประเทศไทย
2014 exนางสาวอรรวินท์ นุ่มนิ่ม, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากาลังอัดของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนักด้วยการใช้มวลรวมผสม", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 22 - 23 พฤษภาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2014 exสุธิดา ปิ่นชัยศิริ, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้สารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชันต่อการปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์จากดินภายใต้การบ่มในห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557, 11 - 13 มิถุนายน 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exกนกพร ไกยวงศ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งภายใต้แนวคิดการผลิตที่สะอาด", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 , 14 - 15 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exศรายุ เคหวิวัชชรัชกุล, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การจัดการการใช้น้ำและน้ำเสียในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทาง วิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 , 14 - 15 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exโชติกา ลอยทวินันท์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำบริเวณระบบนิเวศเกาะ", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "สานพลังปัญญา เพื่อพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม", 26 - 27 มิถุนายน 2014, อุตรดิตถ์ ประเทศไทย
2014 exนุชนาฏ ศิริรัตน์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, exรศ.พรรณี พักคง, "แคดเมียมและสังกะสีในดินปนเปื้ อนที่มีต่อการเจริญเติบโตของโหระพา (Ocimum basilicum L.)", การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 10, 23 กรกฎาคม - 9 ธันวาคม 2014, พิษณุโลก ประเทศไทย
2014 exปีณิตา แก้วภราดัย, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, exอาภรณ์ บุษยมงคล, "การกระจายตัวของสารหนูใน ผักกาดขาว (Brassica pekinensis L.)และผักกวางตุ้ง (Brassica chinensis L.) ที่ปลูกในดินปนเปื้อนสารหนู", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 10, 23 กรกฎาคม - 9 ธันวาคม 2014, พิษณุโลก ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2014]