ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2018

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 11
2018 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exChinnawat Wanjit, "Impacts, control and perception of introduced Crayfish in Thailand", Aquatic Ecosystem Health & Management, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 60-69
2018 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Removal of reactive black 5 and its degradation using combined treatment of nano-zerovalent iron activated persulfate and adsorption processes", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 102, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 300-311
2018 inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exWiegand, T, exGetzin, S, exBrockelman, WY, exNathalang, A, "Spatial patterns of local species richness reveal importance of frugivores for tropical forest diversity", JOURNAL OF ECOLOGY, ปีที่ 106, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 925-935
2018 exGheewala, SH, exSilalertruksa, T, exNilsalab, P, exLecksiwilai, N, exSawaengsak, W, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exGanasut, J, "Water stress index and its implication for agricultural land-use policy in Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, เมษายน 2018, หน้า 833-846
2018 inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรัญญา ชูศักดิ์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "Soil fertility improvement from commercial monospecific mangroveforests (Rhizophora apiculata) at Yeesarn Village, Samut Songkram Province, Thailand", Tropical Ecology, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 91-97
2018 exอาคิราห์ ฤทธิรัตน์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exอภิชน วัชเรนทร์วงศ์, "Atrazine Adsorption Potential of Leonardite from Mae Moh Power Plant.", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 112, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 01200
2018 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Ravindra C. Joshi , "Invasive apple snails (Pomacea spp.) in Thailand: current status and integrated management", Agriculture for Development, ปีที่ 33, ฉบับที่ 0, พฤษภาคม 2018, หน้า 26-30
2018 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exSrisuwanpip, N., exLamai, A., exSorakon, K., exKittipakornkarn, K., "Life cycle assessment of hempstone for green buildings", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 63, สิงหาคม 2018, หน้า 247-252
2018 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exSorakon, K., exGheewala, S.H., "Ecolabelling and sustainable public procurement to promote sustainable consumption and production in Thailand", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 63, สิงหาคม 2018, หน้า 241-246
2018 exWei, H., inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exLiu, F., exLuo, D., exQian, Y., exGu, D., exMu, X., exXu, M., exHu, Y., "Nutrient enrichment alters life-history traits of non-native fish Pterygoplichthys spp. in sub-tropical rivers", Aquatic Invasions, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2018, หน้า 421-432
2018 inดร.ปวีร์ คล่องเวสสะ, อาจารย์, exProfessor Dr.Minjiao Lu, exรศ.ดร.ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์, "Response of the flood peak to the spatial distribution of rainfall in the Yom River basin, Thailand", STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, ปีที่ 32, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2018, หน้า 2871-2887
Publish Year National Journal 3
2018 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exนิภาวรรณ สนั่นไหว, exอัจฉรา บุญฤทธิ์, exพัชริยา เวลุตัง, "การแยกซิลิกาจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลในสภาวะเบสและการตกตะกอนซิลิกาด้วยกรดอินทรีย์", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 175-182
2018 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนกานต์ สกุลแถว, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "วิธีการกำจัดเชื้อราที่อาจเป็นต้นกำเนิดของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนมาในน้ำด้วยกระบวนการออกซิเดชั่นทางเคมี", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 22-28
2018 inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "ผลของอพิเจนินต่อความเสื่อมของระบบประสาท", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 16-21

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2018 exWoranon Thijina, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, exSupamas Danwittayakul, "การศึกษาเบื้องต้นในการบำบัดแมงกานีสในน้ำผิวดินใกล้เหมืองทองคำด้วยถ่านไบโอชาร์", I S E R 112th International Conference , 5 มีนาคม - 6 มิถุนายน 2018, Bangkok
2018 exParkpoom Choomanee, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWladyslaw W. Szymanski, , inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, exNarita Fakkaew, exJuthapas Saiohai, "Vertical variation of black carbon and brown carbon in Bangkok aerosol.", Dust 2018 3rd international conference on atmospheric dust, Italy May 29-31, 2018, 29 - 31 พฤษภาคม 2018, Bari สาธารณรัฐอิตาลี
2018 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exSrisuwanpip, N., exLamai, A., exSorakon, K., exKittipakornkarn, K., "Life cycle assessment of hempstone for green buildings", Chemical Engineering Transactions, 1 สิงหาคม 2018
2018 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exSorakon, K., exGheewala, S.H., "Ecolabelling and sustainable public procurement to promote sustainable consumption and production in Thailand", Chemical Engineering Transactions, 1 สิงหาคม 2018
2018 exนางสาวมัลลิกา ศรีชมภู, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สุธี จรรยาสุทธิวงศ์, อาจารย์, "Influence of Phytoplankton on Dissolved Oxygen Concentration in Wastewater Treatment System Through Nature Process.", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services, 20 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRodney William Carter, "Declining Water and Biotic Quality Threaten Marine Tourism in Southern Thailand", The second International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018) , 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 11
2018 exรุจิรา สุขแสงจันทร์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบจากเรือจมที่มีต่อคุณภาพน้ำในช่วงฤดูมรสุมกรณีศึกษาเรือจมมัตโพน เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวญาณิศา ส่องประทีป, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exปานยจิตต์ พลับใจบุญ, exธราธร คูหา, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบำบัดกรดอินทรีย์ระเหยง่ายจากสายธารอากาศโดยระบบถังกรองชีวภาพแบบตัวกลางแผ่นใยขัด", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exปิ่นทอง เฉลิมชัย, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลจากการใช้ที่ดินและการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำย่อยน้ำซองจังหวัดเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12, 27 - 29 พฤษภาคม 2018, ตรัง อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exนายรังสิวุฒิ แก้วแสง, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของประชาคมปลาบริเวณเรือจมและแนวปะการังธรรมชาติ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2018, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2018 inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสนธยา ผุยน้อย, exนิภา กุลานุจารี, exมาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์, "ลักษณะของกลุ่มการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวทางทะเลกรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2018, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exนางสาวรุจิรา สุขแสงจันทร์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบจากการจัดวางปะการังเทียมคอนกรีตทรงลูกบาศก์ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำ ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2018, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exภัทรสุดา แสงระยับ, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเต็มใจจ่ายในการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมวนอุทยานปราณบุรี", การประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561: การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้, 20 กรกฎาคม 2018, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exพสธร ปัญญาวงศ์งาม, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อเต็มใจจ่ายในการเก็บค่าบริการการกาจัดขยะในพื้นที่กรุงเทพฝั่งเหนือ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2561, 20 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exชิชนันนท์ ช้างเนียม, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้และการประเมินผลประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”, 30 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exญาณิศา ส่องประทีป, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบาบัดน้าเสียของกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2018]