ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2013

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 14
2013 exNurancha, P., inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, exChunkao, K., "Guidelines to the management of firefly watching tour in Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 8-14
2013 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว, "Ecological importance and biological resource conservation of Boraphet marsh, Thailand", ScienceAsia, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 105-110
2013 exR.W. Carter, exK. Kelly, exN. Tindale, exH. Beazley, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Water and coral reef quality in the east Gulf of Thailand", APN Science Bulletin , ปีที่ 2013, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 101-103
2013 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exNarumol Kornkanitnan, exSuchat Sawangarreruks, exNantanit Wanichacheva, exChantana Wainiphithapong, exNipawan Sananwai, "Assessment of heavy metals in sediments of the Don Hoi Lot area in the Mae Klong estuary, Thailand", Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, ปีที่ 48, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 1356-1364
2013 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Foraging effects of the invasive alien fish Pterygoplichthys on eggs and first-feeding fry of the native Clarias macrocephalus in Thailand", Kasetsart Journal : Natural Sciences, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 1-8
2013 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exJo?l Aubina, exTri Heru Prihadi, exJacques Slembrouck, exHayo M.G. van der Werf, exMarc Legendre, "Life Cycle Assessment for environmentally sustainable aquaculture management: a case study of combined aquaculture systems for carp and tilapia", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 57, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2013, หน้า 249-256
2013 inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exCaughlin, T., exDechkla, S., exBrockelman, W.Y., "The relative importance of fungal infection, conspecific density and environmental heterogeneity for seedling survival in a dominant tropical tree", Biotropica, ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน 2013, หน้า 587-593
2013 exPerret, SR, exThanawong, K, exBasset-Mens, C, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "The environmental impacts of lowland paddy rice: A case study comparison between rainfed and irrigated rice in Thailand", CAHIERS AGRICULTURES, ปีที่ 22, ฉบับที่ 5, กันยายน 2013, หน้า 369-377
2013 exShabbir H. Gheewala, exThapat Silalertruksa, exPariyapat Nilsalab, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exSylvain R. Perret, exNuttapon Chaiyawannakarn, "Implications of the biofuels policy mandate in Thailand on water: The case of bioethanol", Bioresource Technology, ปีที่ 150, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2013, หน้า 457-465
2013 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exKananizadeh, N., inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exComfort, S., exLi, Y., "Improving the sweeping efficiency of permanganate into low permeable zones to treat TCE: Experimental results and model development", Environmental Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 22, ตุลาคม 2013, หน้า 13031-13038
2013 exนายชาติทนง โพธิ์ดง, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKlaus Katzensteiner, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Species diversity and litter dynamics in secondary mixed deciduous forest, Thung Salaeng Lung National Park,Northern, Thailand", Folia Forestalia Polonica, series A, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 196-204
2013 exJedediah F. Brodie, exWarren Y. Brockelmen, inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exANUTTARA NATHALANG, "Complexities of linking defaunation to tree community dynamics: case studies from national parks in Thailand", Complexities of linking defaunation to tree community dynamics: case studies from national parks in Thailand, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 77-90
2013 exน.ส.ณัฐสุรางค์ ปุคคละนันทน์, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "An Analysis of the Environmental Vulnerability Index of a Small Island: Lipe Island, Kho Sarai Sub-District, Mueang District,Satun Province, Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, หน้า 33-38
2013 exน.ส.ปาหนัน นุรัญชา, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, "Guidelines to the Management of Firefly Watching Tour in Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 8-14
Publish Year National Journal 5
2013 exShabbir H Gheewala, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "Product carbon footprinting and labeling in Thailand: experiences from an exporting nation", Carbon Management, ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 547-554
2013 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exNattawut Promwang, "Comparative Study of Grazing Efficiency between Moina macrocopa andBranchinella thailandensis to Control Phytoplankton Growth", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 28-40
2013 exนายเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, and Pb) ในดินตะกอนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี", วารสารพิษวิทยาไทย, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 33-42
2013 exนายเสถียรพงษ์ ขาวหิต, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni และ Pb) สะสมในเนื้อเยื่อหอยสองฝาที่กินได้ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในเขตตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี", วารสารพิษวิทยาไทย, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 23-32
2013 exนภนต์ สุรงครัตน์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม้ยางพาราในจังหวัดระยอง", วารสารวิจัย มข , ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 60-70

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2013 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exเทพบดี สัมพันธ์, "Comparison of Environmental Tolerance between Invasive Golden Apple Snails(Pormacea canaliculata) and Thai Apple Snails (Pila) in Different Water Qualities", the second EnvironmentAsia International Conference, 15 พฤษภาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exChinnawat Wanjit, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "Some Biology and Ecological Risk Assessment of Crayfish on Freshwater Resources and Establishment of Crayfish in Pra Pong reservoir, Sra Keaow Province", International Graduate Research Conference 2013, 20 ธันวาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exDr. Steve Comfort, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "Improving permanganate treatment to remove TCE from low permeability zones.", The 5th International Congress on Energy, Environmental Engineering, and Management (CIIEM), 17 - 19 กรกฎาคม 2013, Lisbon สาธารณรัฐโปรตุเกส
2013 exNegin Kananizadeh, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exDr. Steve Comfort, exDr. Yusong Li, "Simulation of viscosity modification based in situ chemical oxidation for groundwater remediation", The 50th Association of Environmental Engineering & Science Professors (AEESP) Anniversary Conference., 14 - 16 กรกฎาคม 2013, Golden โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 9
2013 exเทพบดี สัมพันธ์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะการแก่งแย่งของหอยเชอรี่ (Pormacea canaliculata) ต่อการเจริญเติบโตของหอยโข่งพื้นเมือง (Pila ampullacea) ของประเทศไทย", งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14, 22 กุมภาพันธ์ 2013, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exวิชชภรณ์ แกระวงค์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการสีเขียวในการสังเคราะห์ผลึกซิลิกาไลท์-1 ขนาดนาโนจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยการวนกลับมาใช้ของ mother liquid", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013, 14 มีนาคม 2013, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนภนต์ สุรงครัตน์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม้ยางพาราในจังหวัดระยอง", 14th Graduate research conference 2013, 22 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exณัฐวุฒิ ทะแดง, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอัตราการไหลและชนิดของสารละลายต่อการบำบัดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีกายภาพเคมีในแก๊สชีวภาพอย่างต่อเนื่อง", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 9, 31 สิงหาคม 2013, พิษณุโลก ประเทศไทย
2013 exเต็มดวง เพ็งพงษ์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับสภาพฟางข้าวสำหรับการผลิตไฮโดรเจนโดยการหมักไม่ใช้อากาศ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 9, 31 สิงหาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exนายกิตติศักดิ์ จีนาคม, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟุดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเครื่องโดยการเติมกากชีวภาพและน้ำยาซักผ้า", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2, 26 กรกฎาคม - 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exวรัญญาภรณ์ ศรีสุข, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการดำน้ำลึกในแนวปะการัง", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 5, 15 - 16 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวอรปวีณ์ กูลศิริศรีตระกูล, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร กุลอึ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเป็นพิษของอนุภาคเงินขนาดนาโนต่อการเจริญเติบโตของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 (Vigna radiata (L.) Wilczek)", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556, 24 ธันวาคม 2013, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exวนิดา แซ่จิว, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการสอบทานสถานะทางสิ่งแวดล้อมสำหรับการถ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย", การประชุมวิขาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 47 แห่งการสถาปนา สภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1 เมษายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2013]