Journal

การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni, and Pb) ในดินตะกอนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
วารสารพิษวิทยาไทย (ISSN: 0857264X)
28
2
33-42
กรกฎาคม - ธันวาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ปริมาณโลหะหนักในหอยตลับ (Meretrix sp.)บริเวณชายหาดแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591633 ชื่อวิชา Ecotoxicology in Tropical Zone,18 พ.ค. 2015 - 18 พ.ค. 2015
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :สรุปองค์ความรู้เผยแพร่ให้ประชาชน,10 ม.ค. 2015 - 10 ม.ค. 2015