Conference

Article
ความเป็นพิษของอนุภาคเงินขนาดนาโนต่อการเจริญเติบโตของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 (Vigna radiata (L.) Wilczek)
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556
Class
ชาติ
Date
24 ธันวาคม 2013
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-